Til forsiden
Nyheder  |  PDF  |  Brugervejledning  |  Oplæs tekst  |  Sitemap  |  Kontakt
KOMMUNEPLAN 2013
 
Du er her: Forside Andre planer Affald, vand og spildevand Spildevand
Sammenhæng med andre planer
Hidtidig planlægning
Erhverv
Befolkning og boliger
Klima og energi
Affald, vand og spildevand
Affald
Vand
Spildevand
Bydele
Kystnærhedszone
Offentlig service
 

Spildevand


Det offentlige kloakledningsnet ejes og drives af Lyngby-Taarbæk Forsyning Holding A/S, der er ejet af kommunen.

Det er kommunens og forsyningens målsætning, at bortledning af regn- og spildevand sker på en effektiv og ansvarlig måde med mindst mulig belastning af vandområder og grundvand. Ved bortledningen skal der endvidere tages hensyn til vandets naturlige kredsløb.

Regnvandet skal kunne håndteres i almindelige situationer såvel som ved ekstremregn. Kloaksystemet skal kunne håndtere almindelige regnhændelser, men skal kombineres med overfladeløsninger, der sikrer, at borgerne bliver påvirket så lidt som muligt ved ekstreme regnhændelser. For at planlægge indsatsen i forbindelse med ekstreme regnhændelser udarbejder kommunen en klimatilpasningsplan. Planen vil kortlægge risikoen for oversvømmelser og vil skabe overblik over og prioritere indsatsen. Klimatilpasningsplanen udarbejdes i løbet af 2013.

Kommunen ønsker, at tag- og overfladevand så vidt muligt håndteres på egen grund, og at håndtering af regnvand i bassiner udnyttes til at skabe rekreative elementer.

Kloaknettet vedligeholdes og overvåges systematisk, så planen for renovering og udbygning løbende kan opdateres. Herved mindskes risikoen for driftsproblemer.

Spildevandet renses for størstedelens vedkommende på Renseanlæg Lundtofte beliggende i Hjortekær. Renseanlægget er en del af det kommunale fælleskab Mølleåværket, som ejes af Lyngby-Taarbæk, Gladsaxe, Rudersdal og Gentofte kommuner.

En mindre del af spildevandet - hovedsagligt fra Taarbæk – føres via Gentofte Kommune til behandling på Renseanlæg Lynetten. Renseanlægget er en del af Lynettefællesskabet I/S, som består af ejerkommunerne Frederiksberg, Gentofte, Gladsaxe, Herlev, Hvidovre, København, Lyngby-Taarbæk og Rødovre kommuner.

 

Udarbejdelse af en ny spildevandsplan er påbegyndt i 2012 og forventes afsluttet i 2014.


 

Lyngby Taarbæk Kommune | Lyngby Rådhus | Lyngby Torv | 2800 Kgs. Lyngby | Tlf: 4597 3501 | miljoplan@ltk.dk