Til forsiden
Nyheder  |  PDF  |  Brugervejledning  |  Oplæs tekst  |  Sitemap  |  Kontakt
KOMMUNEPLAN 2013
 
Du er her: Forside Andre planer Affald, vand og spildevand Vand
Sammenhæng med andre planer
Hidtidig planlægning
Erhverv
Befolkning og boliger
Klima og energi
Affald, vand og spildevand
Affald
Vand
Spildevand
Bydele
Kystnærhedszone
Offentlig service
 

Vand


Drikkevand

I Lyngby-Taarbæk Kommune er der fokus på, at det vand, der leveres til borgerne, skal være af en god kvalitet. Borgerne skal føle sig sikre på, at der kan leveres tilstrækkelige mængder af godt og rent drikkevand.

Ca. 1/3 af det vand, der leveres til forbrugerne i kommunen, indvindes på de to lokale vandværker; Lyngby og Dybendal. Den resterende mængde vand, der distribueres i Lyngby-Taarbæk Kommune, indvindes på Sjælsø Vandværk, som er en del af det tværkommunale interessentskab Fællesudvalget for vandindvinding ved Sjælsø (FVS), som Lyngby-Taarbæk Kommune indgår i. Lyngby-Taarbæk Forsyning Holding A/S driver vandværkerne og forestår leverancen af vand til kommunens borgere og virksomheder både fra de lokale vandværker og fra FVS.

Grundvand

Lyngby-Taarbæk Kommune er et vigtigt vandindvindingsområde og kommunen arbejder for beskyttelse af grundvandsvandsressourcen. Det sker i det daglige arbejde i forhold til miljøbeskyttelse samt i forbindelse med planarbejdet i kommunen. Således forhindres eller forebygges skadelig virkning fra forurening, der kan true grundvandet og miljøet i øvrigt.

Kommunen er, med undtagelse af området langs kysten, udlagt som et Område med Særlige Drikkevandinteresser (OSD), og inden for dette område er der særligt fokus på beskyttelse af grundvandet. Naturstyrelsen har inden for OSD udarbejdet en grundvandskortlægning, som skal danne baggrund for kommunens udarbejdelse af en handleplan, der beskriver konkrete tiltag til grundvandsbeskyttelse. Udarbejdelsen af den kommunale indsatsplan sker i samarbejde med Gentofte kommune og blev igangsat i 2012. Det forventes afsluttet i 2014.

Badevand

I Lyngby-Taarbæk Kommune udlægges 4 områder til badevandsformål. Badestederne er lokaliseret ved Furesøen, Frederiksdal Friluftsbad og ved Øresund, Taarbæk Havn, Taarbæk Søbadeanstalt og Bombegrunden.

Kommunen fører tilsyn med badevandskvaliteten og udtager i løbet af badesæsonen prøver af vandet til nærmere undersøgelse. Efter hver badesæson vurderes badevandskvaliteten for hvert badested.

Kommunen udarbejder endvidere badevandsprofiler for hvert badested.


 

Lyngby Taarbæk Kommune | Lyngby Rådhus | Lyngby Torv | 2800 Kgs. Lyngby | Tlf: 4597 3501 | miljoplan@ltk.dk