Til forsiden
Nyheder  |  PDF  |  Brugervejledning  |  Oplæs tekst  |  Sitemap  |  Kontakt
KOMMUNEPLAN 2013
 
Du er her: Forside Andre planer Bydele Landskab Fredninger mv.
Sammenhæng med andre planer
Hidtidig planlægning
Erhverv
Befolkning og boliger
Klima og energi
Affald, vand og spildevand
Bydele
Lyngby
Ulrikkenborg
Sorgenfri
Virum
Lundtofte
Hjortekær
Taarbæk
Landskab
Fredninger mv.
Kystnærhedszone
Offentlig service
 

Fredninger mv.


Landskabet i Lyngby-Taarbæk er for størstedelens vedkommende sikret gennem fredning, naturbeskyttelse og anden planlægning. Generelt kan man sige, at landskabet er et friluftsområde med naturbeskyttelsesinteresser.

Mølleådalen, herunder Trollehøj, Runde Bakke og Borrebakken, Ermelundskilen samt Bagsværd Sø og Lyngby Sø med omgivelser er fredet. Fæstningskanalen er omfattet af Ermelundsfredningen.

For at sikre kysten langs Øresund er der fastlagt en kystbeskyttelseszone på 3 km fra kysten, jf. særlige regler herom i Planloven.

Der gælder også særlige regler for de internationale naturbeskyttelsesområder for naturtyper og dyre- og plantearter (EF-habitatområder og EF-fuglebeskyttelsesområder). Furesøen er et af Danmarks 111 EF-fuglebeskyttelsesområder. Derudover er Frederiksdals Skov og Mølleådalen fra Ørholm til Øresund samt størstedelen af Jægersborg Dyrehave omfattet af de internationale naturbeskyttelsesområder. En af årsagerne til registreringen er forekomsten af sump vindelsnegl, der er en fredet dyreart.

Naturen er med til at dække borgernes behov for friluftsliv. Ikke blot borgere i Lyngby-Taarbæk men fra hele Hovedstadsregionen benytter landskabet til friluftsaktiviteter både til vands og til lands.

Disse aktiviteter skal foregå under hensyntagen til de beskrevne geologiske, biologiske, landskabelige og kulturhistoriske værdier.


 

LINKS

Kort over fredninger kan ses her:

Lyngby-Taarbæk webGIS >

Danmarks miljøportal >

 

 
 

Lyngby Taarbæk Kommune | Lyngby Rådhus | Lyngby Torv | 2800 Kgs. Lyngby | Tlf: 4597 3501 | miljoplan@ltk.dk