Til forsiden
Nyheder  |  PDF  |  Brugervejledning  |  Oplæs tekst  |  Sitemap  |  Kontakt
KOMMUNEPLAN 2013
 
Du er her: Forside Andre planer Erhverv
Sammenhæng med andre planer
Hidtidig planlægning
Erhverv
Befolkning og boliger
Klima og energi
Affald, vand og spildevand
Bydele
Kystnærhedszone
Offentlig service
 

Erhverv


Lyngby-Taarbæk har, sammenlignet med resten af landet, en høj grad af specialisering inden for videnbaserede virksomheder som it- og informationsteknologi, rådgivning, finansiering og forsikring. Derudover har området en af Europas førende tekniske universiteter (DTU), nogle af landets bedste primær, sekundær, handel og business skoler, og nogle af landets bedst uddannede borgere. Disse styrkepositioner danner grundlaget for at betegne området som en vidensby.

Erhvervsstrategi

I Lyngby-Taarbæk samarbejder erhvervsliv, universitet, uddannelsesinstitutioner, boligorganisationer, handel og kommune om at forvalte disse styrkepositioner på en måde, der skaber vækst og udvikling. Det er resultatet af, at parterne i 2011 underskrev Vidensby 2020 - en fælles strategi med det mål, at udvikle området til en af Europas førende videns- og universitetsbyer. Herefter blev Foreningen Lyngby-Taarbæk Vidensby oprettet som erstatning for Erhvervsrådet.

Erhvervsområder

Lyngby-Taarbæk har omkring 8.000 virksomheder. Der er i alt 22 større og mindre erhvervsområder i kommunen. Områderne er opdelt i to kategorier; kontor samt industri- og håndværksområder og omfatter i alt ca. 99,5 ha. De største områder er:

Ravnholm/Maglebjerg. Rammeområderne 5.4.90, 5.4.91, 5.4.92, 5.4.93
Lundtofte Erhvervsområde. Rammeområde 5.3.90
DTU, herunder den højteknologiske forsker- og iværksætterpark Scion DTU. Rammeområde 1.7.90
Firskovvej. Rammeområde 1.5.91
Lyngby Port. Rammeområderne 2.1.91, 2.1.90, 2.1.94
Nybrovej. Rammeområderne 2.1.95, 2.1.93, 2.1.92
Bredevej i Virum. Rammeområde 4.3.90
Virumgårdsvej. Rammeområde 3.4.90
Sorgenfri. Rammeområderne 3.3.90 og 3.1.90

Erhvervsområdernes placering fremgår af kortet nederst på siden.

Udviklingsmuligheder

Med GRØNT LYS har kommunalbestyrelsen vedtaget, at der skal ske en byfortætning, der muliggør tiltrækning af flere virksomheder til området. Grundlaget skabes gennem en mere intensiv udnyttelse af eksisterende erhvervsområder ved for eksempel at åbne mulighed for en omdannelse til kontorerhverv. Dette kan f.eks. ske på Nørgaardsvej i et blandet bolig- og erhvervsområde. Firskovvejområdet er et af de områder, hvor kommunalbestyrelsen forestiller sig, at der kan ske en yderligere udvikling.

Hertil kommer, at der i de kommende år etableres nye byudviklingsområder blandt andet som følge af den kommende letbane gennem Lyngby. De nye stationer giver mulighed for udvikling af de nye stationsnære områder. Visse steder vil det være til erhverv, f.eks. planlægges de stationsnære områder tættest på DTU udviklet til formål, der støtter op om universitetet, herunder spin-off virksomheder og andre virksomheder i relation til universitetet. En detailplanlægning af disse områder vil dog tidligst ske i 2014.

Der er allerede taget stilling til to stationsnære områder. I Kgs. Lyngby omdannes den tidligere parkeringsplads på Kanalvej, og området vil blive en bymæssig afrunding af Kgs. Lyngby. Inden for området opføres der bygninger med plads til lokalisering af et eller flere virksomhedsdomiciler, boliger og detailhandel. På dele af arealerne ved Trongårdsvej planlægges et nyt erhvervsområde til kontorerhverv samt forskning, innovation mv. Området kan dog først udbygges, når der er sket en detailplanlægning for området, blandt andet i forhold til trafikbetjeningen.

Fingerplan 2013 fastslår, at kommunalbestyrelsen bør udvikle de stationsnære områder med funktioner, der er publikums- eller arbejdspladsintensive. Der skal derfor også ske en byudvikling af de eksisterende stationsnære områder omkring Sorgenfri Station og Virum Station de kommende år.

 


 


Illustration af mulig ny bebyggelse på
Kanalvejsgrunden i forbindelse med
kommunens udbud af grunden.
Udarbejdet af Henning Larsen Architects for Danica.

 

 


LINKS

Kommuneplanens afsnit om Firskovvejområdet >

Kommuneplanens afsnit om stationsnære områder >

Fingerplan 2013 >

 


 

DOWNLOAD

 vidensbystrategi.pdf (24.6 MB)

 

 

 

 


Lyngby Taarbæk Kommune | Lyngby Rådhus | Lyngby Torv | 2800 Kgs. Lyngby | Tlf: 4597 3501 | miljoplan@ltk.dk