Til forsiden
Nyheder  |  PDF  |  Brugervejledning  |  Oplæs tekst  |  Sitemap  |  Kontakt
KOMMUNEPLAN 2013
 
Du er her: Forside Andre planer Klima og energi
Sammenhæng med andre planer
Hidtidig planlægning
Erhverv
Befolkning og boliger
Klima og energi
Lavenergibyggeri og opsamling af regnvand
Affald, vand og spildevand
Bydele
Kystnærhedszone
Offentlig service
 

Klima og energi


Herunder kan du læse om:

Klimastrategi

Co2-reduktion

Klimatilpasning

Inddragelse

Agenda 21 - strategi

Strategisk energiplan 2013

Fjernvarme

Projektforslag og sammenhængen til strategisk energiplan 2013

Målsætninger

Vidensby-strategi og klima

Fra strategier til handling

Klimastrategi

Med kommuneplanstrategien GRØNT LYS fik Lyngby-Taarbæk Kommune i 2012 sin første klimastrategi, der sætter rammerne for den fremtidige klimaindsats. Strategien har både fokus på at reducere CO2-udslippet og på at klimatilpasse kommunen til de forventede klimaforandringer. Klimastrategien vil i løbet af 2013 og 2014 blive konkretiseret i relevante sektorplaner. F.eks. i en strategisk energiplan, en klimatilpasningsplan, en spildevandsplan og en klimahandlingsplan.

CO2-reduktion

Helt konkret indeholder strategien et mål om at reducere CO2-udledningen fra kommunen som geografisk enhed med 20 % inden 2020.

Klimatilpasning

Hertil kommer mål om at:

 • Undersøge og fastlægge behovet for tilpasning til fremtidige klimaændringer og handle på baggrund af resultatet
 • Indarbejde klimatilpasning rettidigt i relevante sektorplaner, så sagsbehandling og nye projekter er fremtidssikrede
 • Arbejde for at den grønne kommune også bliver blå ved at anvende regn- og overfladevand som et synligt og rekreativt element i byrummet
 • Arbejde for at lokale aktører med viden på dette område spiller sammen med kommunen om at skabe innovative løsninger

Inddragelse

Dialog, samarbejde og partnerskaber med borgere, erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner, nabokommuner og andre aktører er afgørende for, at kommunen kan nå målene for reduktion af CO2, og målet om at klimatilpasse kommunen. Derfor er et særligt strategisk indsatsområde i klimastrategien inddragelse.

Her er målet, at kommunen vil:

 • I dialog med borgere, uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv
 • Forankre arbejdet med at reducere CO2-udslippet internt og eksternt i kommunen
 • Samarbejde på tværs af kommunegrænserne om løsninger

 

Agenda 21 - strategi

Klimastrategien indeholder også kommunens Agenda 21-strategi. De 5 Agenda-21 emner er at:

 • Mindske miljøbelastningen
 • Fremme en bæredygtig byudvikling og byomdannelse
 • Fremme biologisk mangfoldighed
 • Inddrage borgerne og erhvervslivet i det lokale A 21-arbejde
 • Fremme samspillet mellem beslutninger på tværs af sektorer

De 5 Agenda-21 emner skal fortsat vurderes og målsættes, hvor det er relevant i det løbende strategiarbejde i kommunen. 

Strategisk energiplan 2013

Strategisk energiplan 2013 er kommunens plan for den fremtidige energiforsyning. Planen har fokus på perspektiverne for fjernvarmeforsyning af kommunen, men behandler også forskellige andre CO2-venlige energiformer. Der er en klar sammenhæng med kommunens klimastrategi og målet om at reducere CO2-udslippet med 20 %.

Den strategiske energiplan ser på, hvilke muligheder der er for energiforsyning på både kort og lang sigt. Således opridses hvilke tiltag, der bør foretages nu, samt hvilke muligheder der kan blive aktuelle i fremtiden, afhængig af udviklingen.

Samspillet mellem forsyning og energirenovering er vigtigt. Energiforbrugeren opnår således først de bedste resultater, når energiforsyning er tænkt sammen med energiforbrug.

Fjernvarme

Varmeforsyningen rummer et stort potentiale for at nedbringe anvendelsen af fossile brændstoffer på en bæredygtig måde. Kommunen kan blive en del af det storkøbenhavnske fjernvarmenet via hovedledningen fra Gladsaxe Kommune.

Med de nuværende forudsætninger er det muligt at dække ca. 50 % af kommunens varmebehov med fjernvarme indenfor 4 – 5 år. Fjernvarmenettet bør dog dimensioneres, så det har kapacitet til at dække hele kommunen på et senere tidspunkt.

Projektforslag og sammenhængen til strategisk energiplan 2013

Den strategiske energiplan udgør en væsentlig del af det overordnede planlægningsgrundlag på energiforsyningsområdet. Detailplanlægningen af energiforsyningen sker dog inden for de enkelte projektforslag. Kommunens rolle er at modtage og godkende projektforslagene ud fra en energimæssig, samfundsøkonomisk og miljømæssig vurdering af projektet.

Målsætninger

Udover at sikre billig varme og høj forsyningssikkerhed har kommunalbestyrelsen besluttet, at der skal arbejdes for en bæredygtig strategisk energiplanlægning.

Målene er:

 • Varmeforsyning skal i videst mulig udstrækning baseres på ikke-fossile brændsler.
 • Højst mulig CO2-reduktion i varmeforsyningen.
 • Anvendelse af lokale energiressourcer, hvor det er samfundsmæssigt fornuftigt.
 • Kommunen skal være testlaboratorium for nye, grønne og bæredygtige varmeforsyningsteknologier.
 • Energieffektivisering hos alle typer af forbrugere

Så mange borgere som muligt skal fjernvarmeforsynes.

Der er, så vidt muligt, samme priser for fjernvarme for alle borgere

 

Vidensby-strategi og klima

Lyngby-Taarbæk Vidensby 2020 er et lokalt initiativ, som har til formål at skabe større sammenhæng mellem virksomheder, DTU, øvrige uddannelsesinstitutioner, boligsektoren og kommunen. Vidensbystrategien blev vedtaget i 2011. Et af målene i Vidensbystrategien er bl.a. at udnytte det grønne vækstpotentiale, der ligger i koblingen mellem virksomheder, kommune, universitet og boligsektoren m.fl.

Dette skal bl.a. ske, ved at:

 • Udvikle kommunen som en grøn og bæredygtig by, hvor bygningsmassen har et lavt energiforbrug og størstedelen af energiforsyningen kommer fra vedvarende energikilder
 • Gøre Lyngby til et testlaboratorium for nye, grønne og bæredygtige teknologier

For at kunne realisere disse mål skal infrastruktur- og byudviklingsprojekter bidrage til at øge synergien mellem Kgs. Lyngby, DTU og de erhvervsmæssige knudepunkter i kommunen. Her spiller den planlagte letbane en meget central rolle.

Med vidensbysamarbejdet er der etableret en platform, hvor klynge- og netværksdannelse på tværs af virksomheder, uddannelsesinstitutioner, kommune og andre organisationer i området bidrager til, at viden deles og konkrete projekter udvikles.

Vidensbynetværket 'Klima og grøn teknologi' har bl.a. som mål at arbejde for 'den delende by', hvor det undersøges, hvordan ressourcer som lokaler, byrum, mødefaciliteter, p-pladser m.m. kan udnyttes bedre. Arbejdet suppleres af en erhvervs-PhD om den delende by. Et projekt der forventes at støtte op om målene i den kommunale klimastrategi.

 

Fra strategier til handling

CO2-reduktion

Udmøntningen af initiativerne i den kommende klimahandlingsplan og den strategiske energiplan skal sikre, at CO2-udslippet inden for de væsentligste CO2-kilder (transport, varme og el) reduceres, så målet om 20 % reduktion i 2020 nås,

En stor del af CO2-reduktionen forventes at komme med udbygningen af fjernvarmenettet og en "gratis" reduktion som følge af den nationale handleplan om grøn el (samlet nedgang i elforbrug og grønnere elproduktion).

Den resterende CO2-reduktion skal nås via andre tiltag, der belyses og prioriteres i forbindelse med klimahandlingsplanen, hvor det bl.a. undersøges, hvordan kommunen får mest miljø/CO2-reduktion for pengene.

Klimatilpasning

For så vidt angår klimastrategiens mål om at undersøge og fastlægge behovet for klimatilpasning, samt at indarbejde klimatilpasning rettidigt i relevante sektorplaner, håndteres planlægningen og prioriteringen heraf i dag i en række allerede eksisterende sektorplaner, der løbende opdateres. Herunder en klimatilpasningsplan, der er retningsgivende for flere af de øvrige sektorplaner.

Klimatilpasningsplanen indeholder bla. et oversvømmelseskort samt en værdikortlægning, der tilsammen udgør et risikokort, der danner grundlag for prioritering af klimaindsatser. Dette muliggør en mere koordineret indsats i forhold til oversvømmelse af sårbare områder.

De konkrete indsatser vil efterfølgende blive indarbejdet i henholdsvis, lokalplaner, spildevandsplan, vandforsyningsplan, beredskabsplan samt udgøre grundlaget for formulering af miljø- og servicemål i forhold til Forsyningsselskabet.


 

Lyngby Taarbæk Kommune | Lyngby Rådhus | Lyngby Torv | 2800 Kgs. Lyngby | Tlf: 4597 3501 | miljoplan@ltk.dk