Til forsiden
Nyheder  |  PDF  |  Brugervejledning  |  Oplæs tekst  |  Sitemap  |  Kontakt
KOMMUNEPLAN 2013
 
Du er her: Forside Andre planer Klima og energi Lavenergibyggeri og opsamling af regnvand
Sammenhæng med andre planer
Hidtidig planlægning
Erhverv
Befolkning og boliger
Klima og energi
Lavenergibyggeri og opsamling af regnvand
Affald, vand og spildevand
Bydele
Kystnærhedszone
Offentlig service
 

Lavenergibyggeri og opsamling af regnvand


Der kan i lokalplaner opstilles bestemmelser om energikrav og opsamling af regnvand samt fastsættes bestemmelser om, at en bygnings højde ikke må genere solenergianlæg.

I Lyngby-Taarbæk er det besluttet, at kommende lokalplaner skal sikre, at al nybyggeri skal opfylde kravene til bedste lavenergiklasse i det til enhver tid gældende bygningsreglement.

Det betyder, at nybyggeri skal opfylde kravene til bygningsklasse 2015, som er fastsat i Bygningsreglement 2010. Fra udgangen af 2018 forventes det, at 2020-kravene bliver obligatoriske for offentlige byggerier og ved udgangen af 2020 også for andre byggerier. Tilladelse til fravigelse kan kun ske efter en konkret miljømæssig og økonomisk vurdering.

Ved projekter, der opføres som lavenergibebyggelse, er kommunen ifølge lovgivningen forpligtet til at dispensere for kravet om tilslutningspligt til naturgas eller fjernvarmeforsyning.

Ovenstående er fastsat på baggrund af en vurdering fra Erhvervsstyrelsen om, at den nye bygningsklasse 2020 ikke med nuværende teknologier og løsninger er privatøkonomisk rentabel.

 

Opsamling af regnvand

Med hensyn til spørgsmålet om at lede regnvand til faskiner på egen grund har kommunalbestyrelsen besluttet at fastholde kravet om afledning via faskiner på egen grund, samt at der i nye større projekter også arbejdes med at bruge regnvandsbassiner som rekreative elementer. Se desuden afsnit om Spildevand.

 

Læs mere om: 

Energiforbrug

Energiproduktion og Co2-udledning

Planlægning 

Energiforbrug

Målsætningen med bygningsreglementets energikrav er primært at minimere energiforbruget. Bygninger skal derfor opføres, så unødvendigt energiforbrug til opvarmning, varmt vand, køling, ventilation og belysning undgås. Samtidig er det et af bygningsreglementets grundlæggende krav, at der skal skabes et sundt indeklima. Kravene er udformet, så der er stor frihed til at designe arkitektonisk spændende, attraktive og komfortable bygninger.

For at kunne nedbringe CO2-udledningen i kommunen samlet set er det vigtigt at have fokus på det totale energiforbrug, dvs. både elforbrug og varmeforbrug. I bygningsreglementet stilles der ikke krav til det samlede energiforbrug i en bygning. I energirammen for boliger indgår kun el til bygningsdrift, dvs. ikke til den el, der bruges til belysning, hårde hvidevarer, elektronik og andre apparater. I energirammen for erhvervsbyggeri indgår el til belysning. 

Energiproduktion og Co2-udledning

Derimod giver solceller til elproduktion god mening, da elproduktion på kraftvarmeværkerne om sommeren ofte baseres på kul, som det billigste brændsel og desuden ikke foregår så effektivt, fordi overskudsvarmen ikke udnyttes. Dermed er el fra solceller også med til at erstatte elproduktion med en høj CO2-udledning.

 

Planlægning

For at sikre den lavest mulige CO2- udledning er det vigtigt at vurdere konsekvenserne af de valg, der foretages tidligt i planprocessen, da de har afgørende betydning for både økonomi og energibehov i driftsfasen.

Tidligt i planlægningen af et større projekt er det vigtigt at gøre sig overvejelser over, hvordan der skal tages højde for, at energiløsninger bliver indarbejdet i planlægningen. I den tidlige fase af projektet skal der arbejdes med arkitektur, sammenhæng med naboområder og bæredygtighed samt forskellige sektormyndighedsforhold, som trafik etc. Det skal undersøges hvilke energiforsyningsmuligheder, der er i området. Er der adgang til eksisterende energiforsyningsløsninger, som er naturgas og/eller vil området fremover være omfattet af fjernvarme? Den optimale placering af bygningerne tager hensyn til solindfald, mulighed for at anvende solceller og passiv solenergi. Det skal også undersøges om der er arealmæssige vilkår, der muliggør opførelsen af decentrale energianlæg, der kan anvendes til at drive pumper til varme/køling.

Du kan downloade gode råd og anbefalinger i listen til højre på denne side. 


  

Lyngby Taarbæk Kommune | Lyngby Rådhus | Lyngby Torv | 2800 Kgs. Lyngby | Tlf: 4597 3501 | miljoplan@ltk.dk