Til forsiden
Nyheder  |  PDF  |  Brugervejledning  |  Oplæs tekst  |  Sitemap  |  Kontakt
KOMMUNEPLAN 2013
 
Du er her: Forside Andre planer Sammenhæng med andre planer Fingerplan 2013
Sammenhæng med andre planer
Landsplanredegørelser
Fingerplan 2013
Landsplandirektiv for detailhandel
Den regionale udviklingsplan 2012
Den regionale klimastrategi
Strategier
Vandplaner
Nabokommuner
Hidtidig planlægning
Erhverv
Befolkning og boliger
Klima og energi
Affald, vand og spildevand
Bydele
Kystnærhedszone
Offentlig service
 

Fingerplan 2013


Fingerplan 2013 er et landsplandirektiv, der udstikker retningslinjer for hovedstadsområdets fremtidige udvikling. Direktivet fastlægger Fingerbyens geografi og fremtidige udviklingsmuligheder, herunder retningslinjer for de stationsnære områder. Der fastlægges ligeledes retningslinjer for arealreservationer for trafikale anlæg, f.eks. skinnebåren kollektiv trafik.

Fingerplanen opdeler hovedstadsområdet i 4 delområder:

  • Det indre storbyområde "håndfladen"
  • Det ydre storbyområde "byfingrene"
  • De grønne kiler "Mellem fingrene"
  • Det øvrige hovedstadsområde

Lyngby-Taarbæk er beliggende i det ydre storbyområde og i de grønne kiler.

Fingerplanen fastslår:

at den fysiske planlægning skal styrke hovedstadens internationale konkurrenceevne,

at den stationsnære lokalisering skal fastholdes som overordnet princip,

at traditionnelle erhverv fortsat skal kunne placeres og videreføres i velbeliggende erhvervsområder,

at erhvervsområder visse steder bør fornys og i visse tilfælde omdannes,

at der kan udlægges zoner til erhverv med særlige beliggenhedskrav,

at hovedstadsområdet skal rumme et rigt og varieret boligmarked,

at kommunerne bør vægte hensynet til landskabs-, natur-og kulturværdier højt.

Trafikalt fastlægges, at planlægningen i Lyngby-Taarbæk skal respektere et fremtidigt overordnet kollektiv trafikanlæg i form af en skinnebåren kollektiv trafikforbindelse fra Lundtofte til Ishøj, med mulig forgrening mod Brøndby Strand. Ligeledes skal et fremtidigt overhalingsspor på S-banen mellem Hellerup og Holte respekteres. Desuden skal et nyt overordnet cykelstinet, herunder cykelsuperstierne og et overordnet rekreativt stinet også respekteres.

Som noget nyt indføres der i Fingerplan 2013 begrebet ”grønne bykiler”. De grønne bykiler ligger bl.a. i Ring 3. Formålet med disse er at sikre grønne forbindelser på tværs af byfingrene og at sikre sammenhæng mellem de eksisterende grønne kiler og de tætte byområder.

I forbindelse med planlægningen af letbanen udvides princippet om stationsnærhed til også at omfatte de kommende letbanestationer. Stationsnærhed for letbanestationerne bliver med samme vilkår som S-togsstationerne.

Lyngby-Taarbæk Kommune deltager i to samarbejdsprojeker beskrevet i Fingerplan 2013:

- Projektsamarbejde om "grønne bykiler" i forbindelse med byomdannelse langs Ring 3.

- Projektsamarbejde om strategi og rækkefølge i forbindelse med byomdannelse langs Ring 3.

De to projekter skal ses i sammenhæng.


 

 

Kort over grønne kiler (indre og kyst kiler)

 


Lyngby Taarbæk Kommune | Lyngby Rådhus | Lyngby Torv | 2800 Kgs. Lyngby | Tlf: 4597 3501 | miljoplan@ltk.dk