Til forsiden
Nyheder  |  PDF  |  Brugervejledning  |  Oplæs tekst  |  Sitemap  |  Kontakt
KOMMUNEPLAN 2013
 
Du er her: Forside Andre planer Sammenhæng med andre planer Landsplanredegørelser
Sammenhæng med andre planer
Landsplanredegørelser
Fingerplan 2013
Landsplandirektiv for detailhandel
Den regionale udviklingsplan 2012
Den regionale klimastrategi
Strategier
Vandplaner
Nabokommuner
Hidtidig planlægning
Erhverv
Befolkning og boliger
Klima og energi
Affald, vand og spildevand
Bydele
Kystnærhedszone
Offentlig service
 

Landsplanredegørelser


Efter hvert folketingsvalg skal miljøministeren afgive redegørelse om landsplanarbejdet til brug for den regionale udviklingsplanlægning og kommuneplanlægningen. Redegørelsen skal også omfatte de særlige forhold af betydning for planlægning i hovedstadsområdet.

Redegørelsen er en politisk udmelding fra regeringen om den fremtidige fysiske og funktionelle udvikling i landet. Den angiver, hvad staten selv vil gøre, og opfordrer regionsråd og kommunalbestyrelser til at handle i overensstemmelse hermed.

Landsplanredegørelse 2013

Forslag til landsplanredegørelse 2013 er i offentlig høring fra den 28. juni til den 27. september 2013. Redegørelsens temaer er følgende:

 • Vækst, grøn omstilling og udvikling i hele landet
 • Danmark i en nordisk og europæisk kontekst
 • Grøn omstilling, Klimatilpasning, ressourcer og grøn energi
 • Byerne - på vej mod bæredygtighed
 • Udviklingen i hovedstadsområdet
 • Landdistrikter i udvikling
 • Det åbne land

Afsnittet om hovedstadsområdet er et supplement til Fingerplan 2013. Regeringen vil sikre gode rammer for udviklingen i hovedstadsområdet og vil i samarbejde med relevante parter udarbejde en hovedstadsstrategi. For at styrke konkurrencekraften har regeringen nedsat en Trængselskommission og indgået flere aftaler om udbygning af den trafikale infrastruktur i hovedstadsområdet.

Regeringen forventer, at kommunerne arbejder aktivt for, at Fingerplanens grønne kiler kan udnyttes til fritidsformål, og at der bliver skabt adgang til disse på tværs af kommunegrænserne. Kommunerne skal vurdere, om Fingerplanens grønne kiler og grønne bykiler bør indgå i klimatilpasningsplanen. I givet fald skal anvendelsen til klimatilpasning bidrage til at styrke de grønne områders rekreative kvaliteter.

Regeringen forventer endvidere, at kommunerne prioriterer byomdannelse om planlægningen af de stationsnære områder. De stationsnære områder skal have bymæssige kvaliteter og aktiviteter, som kan sikre et levende bymiljø og skaffe flere brugere til den kollektive transport. Kommunerne skal give mulighed for en trafikalt velfungerende hovedstad: kollektiv transport, flere cyklende, flere fodgængere og bedre parkeringsfaciliteter ved stationerne.

Lyngby-Taarbæks kommuneplan er ikke i modstrid med Forslag til Landsplanredegørelse 2013.

Landsplanredegørelse 2009

Høringen om landsplanredegørelsen sluttede 7. september 2009. Redegørelsen indeholder afsnit om: Udviklingstendenser, Klima og energi, Byer, Natur og vand, Landskabet, Kyster, Infrastruktur, Hovedstaden, Østjylland, Landdistrikter og Miljøvurdering. Afsnittene er desuden bygget op af tre elementer; Beskrivelse af emnet, Forventninger til kommunernes planlægning og Hvad vil regeringen gøre?

I afsnit om Hovedstaden beskrives, at det er regeringens klare mål, at trafikforholdene i hovedstadsområdet ikke udvikler sig til det, man kender fra en række andre europæiske hovedstader. Det er noteret, at dette kræver, at så stor en andel af trafikvæksten som muligt overflyttes til den kollektive trafik.

Forventningerne til kommunernes planlægning drejer sig om: Mere miljøvenlig trafik, Udvikling af tættere byer, Tæt byggeri omkring stationerne, Grønne områder og Afbalanceret, regional byvækst. Med hensyn til en afbalanceret regional byvækst nævnes Ringbyen som en mulighed for at afbalancere de seneste års tætte byudvikling i centralkommunerne og parcelhusbyggeriet i de ydre dele af hovedstadsområdet.

Under afsnit om Hvad regeringen vil gøre beskrives kollektiv trafikløsning i Ring 3: Med trafikaftalen En grøn transportpolitik er der afsat 2 mia. kr. til blandt andet at fremme en kollektiv trafikløsning i Ring 3-korridoren.

På landsplan ønsker regeringen blandt andet mere landskab langs motorvejene, den danske natur skal afleveres i en bedre stand, end vi overtog den og skovarealet skal øges. Støjproblemer langs veje og baner skal reduceres og planlægningen skal tilpasses de forventede klimaforandringer.

Lyngby-Taarbæks kommuneplan er ikke i modstrid med Landsplanredegørelse 2009.

Landsplanredegørelse 2006

I 2006 vedtog regeringen landsplanredegørelsen: "Det nye Danmarkskort – planlægning under nye vilkår". Landsplanredegørelsen er regeringens overordnede politiske udmelding om målene for den fysiske og funktionelle udvikling i Danmark.

Pejlemærkerne i redegørelsen er:

 • Der skal være forskel på by og land
 • Udviklingen skal komme hele Danmark til gode
 • Planlægningen skal basere sig på respekt for byernes identitet, naturen, miljøet og landskabet
 • Fysisk planlægning og investeringer i infrastruktur skal spille tæt sammen
 • Den fysiske planlægning skal være helhedsorienteret.

Lyngby-Taarbæk har løbende gennem planlægningen holdt sig til landsplanredegørelsens pejlemærker m.v.


  

Lyngby Taarbæk Kommune | Lyngby Rådhus | Lyngby Torv | 2800 Kgs. Lyngby | Tlf: 4597 3501 | miljoplan@ltk.dk