Til forsiden
Nyheder  |  PDF  |  Brugervejledning  |  Oplæs tekst  |  Sitemap  |  Kontakt
KOMMUNEPLAN 2013
 
Du er her: Forside Byudvikling Detailhandel Udvalgsvarebutikker > 2.000 m2
Kgs. Lyngby
Sorgenfri
Virum
Detailhandel
Arealer til detailhandel
Butiksstørrelser
Udvalgsvarebutikker > 2.000 m2
Særlig pladskrævende detailhandel
Letbane
Ringbyen langs Ring 3
Lyngby Idrætsby
Dyrehavegårds Jorder
Tracéet langs Helsingørmotorvejen
Vidensby 2020
GRØNT LYS
GRØNT LYS+
 

Udvalgsvarebutikker > 2.000 m²


Dette afsnit revideres i 2014 i forbindelse med bearbejdning af kommuneplanstrategiens Byvision 2030.

Landsplandirektiv for detailhandel i Hovedstadsområdet

I Landsplandirektiv for detailhandel i Hovedstadsområdet er Kgs. Lyngby udpeget som et ud af 7 områder, der må planlægge for op til 3 udvalgsvarebutikker over 2.000 m² hvert 4. år. I udpegningen er der lagt stor vægt på at de store udvalgsvarebutikker placeres i eksisterende store regionale butiksområder med gode adgangsforhold – især kollektiv baneforbindelse. Der er desuden lagt vægt på, at de store udvalgsvarebutikker placeres i de tætteste byområder, hvor størstedelen af befolkningen bor. Placeringen af de store butikker i tæt befolkede områder vil mindske transportbehovet med bil og dermed miljøbelastningen.

Planlægning for udvalgsvarebutikker over 2.000 m2 i Kgs. Lyngby

Målet for detailhandelsstrukturen i Lyngby-Taarbæk er overordnet at fastholde og udvikle Kgs. Lyngby som det dominerende udvalgsvarecenter nord for København. Samtidig skal den lokale handel med dagligvarer sikres.

Lyngby-Taarbæk fastlagde i Detailhandelsstrategien fra 2013, at kommuneplanen ville blive revideret med henblik på at fastsætte butiksstørrelser for 3 nye udvalgsvarebutikker på mere end 2.000 m² bruttoetageareal til detailhandel. I denne kommuneplan sættes den maksimale butiksstørrelse for disse butikker til 5.000 m².

Firskovvej-området

Området ved Firskovvej er i dag præget af mange typer virksomheder. Tættest ved Kgs. Lyngby ligger forskellige kontor- og servicevirksomheder samt Medieskolen. På Firskovvej ligger desuden en række bilforretninger, tømmerhandel og FDM. Endelig sætter kommunens vejmandsplads og genbrugsstationen også sit præg på området.

Området ligger tæt på Kgs. Lyngby og delvist stationsnært. Derfor er det af flere omgange overvejet, om Firskovvej-området skulle ændre status til en mere bynær anvendelse. Senest blev det drøftet i Byvisionen for Vidensby 2030. Her blev det foreslået en blanding af boliger, virksomheder, handel med særligt pladskrævende varegrupper og boksbutikker med udvalgsvarer.

Kommunalbestyrelsen er positiv overfor en sådan udvikling. Det kræver imidlertid flere undersøgelser for så vidt angår handel og trafik inden endelig beslutning tages. Kommunalbestyrelsen vil i 2014 igangsætte sådanne undersøgelser om mulighederne for en ny udvikling af Firskovvej. Indtil denne vurdering er gennemført kan Firskovvejområdet benyttes til handel med med særligt pladskrævende varegrupper og til andre anvendelser, der harmonerer hermed. 

 


 


Firskovvej.


  

Lyngby Taarbæk Kommune | Lyngby Rådhus | Lyngby Torv | 2800 Kgs. Lyngby | Tlf: 4597 3501 | miljoplan@ltk.dk