Til forsiden
Nyheder  |  PDF  |  Brugervejledning  |  Oplæs tekst  |  Sitemap  |  Kontakt
KOMMUNEPLAN 2013
 
Du er her: Forside Hvad gælder Kommuneplantillæg 13 - Kommuneplantillæg 13 for Bondebyen
Generelle rammer
Rammer
Retningslinjer
Kommuneplantillæg
26/2013 - Kommuneplantillæg for Skovbrynet
24/2013 - Firskovvej 14-20 samt Nørgaardsvej 40
20 - Fæstningskanalen
28 - Kommuneplantillæg for Lundtofte - Helhedsplan
27 - Kommuneplantillæg 27/2013 for Akademivej
23/2013 - Klampenborgvej 211 m.fl.
21/2013 - Sorgenfri stationsområde øst
19 - Lyngby-Fuglevad
13 - Kommuneplantillæg 13 for Bondebyen
17 - Kommuneplantillæg 17/2013 for en butiks- og boligbebyggelse ved Virum Station
18 - Kommuneplantillæg 18/2013 for dyregravplads
Kommuneplantillæg 16/2013 - For Lyngby Hovedgade 63
14/2013 - Tracéet langs Helsingørmotorvejen
Lokalplaner
Definitioner
Søg via adresse
Søg via kort
 

13 - Kommuneplantillæg 13 for Bondebyen

Plannavn
Bondebyen

Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen
15. september 2016

Dato for vedtagelse
21. december 2017

Dato for ikrafttræden
8. januar 2018

Høringen starter
23. september 2016

Høringen slutter
18. november 2016


Baggrund

I februar 2014 besluttede Byplanudvalget, at der skulle laves en ny lokalplan for Bondebyen som erstatning for den eksisterende Lokalplan 199. Hensigten med Lokalplan 199 er at hindre fremtidig modernistisk byggeri, som kan forringe Bondebyens karakter. Derudover vil det være en kærkommen lejlighed til at opdatere en række bestemmelser i lokalplanen. Heri indgår overvejelser om, hvorvidt der skal gives mulighed for bredere anvendelser af ejendommene i den centrale del af Bondebyen, for at understøtte ønsket om mere liv og variation i området. I samme periode indgår Lyngby-Taarbæk Kommune og Lyngby-Taarbæk Forsyning en aftale om at gennemføre et klimatilpasningsprojekt, der skal sikre Bondebyen mod skybrud. Dette er tænkt som et nedsivningsanlæg med karakter af et gadekær med stort set samme placering som det oprindelige gadekær i Bondebyen. 

 


Indhold

Dette kommuneplantillæg bygger op om ovennævnte intentioner, da rammerne udover boligformål giver mulighed for anden publikumsorienteret service; håndværkspræget detailhandel, offentlig formål, lokaler til foreningsliv og cafédrift. Kommuneplantillægget beskriver desuden mulighed for at Nørregade 9 og 14 (kommunens gartnerfunktion) kan indrettes til erhverv i den eksisterende bebyggelse. 

Der gives mulighed for etablering af tekniske anlæg, hvilket omhandler dels det nedsivningsanlæg, som ønskes udformet som et gadekær, men også et ekstra forsinkelsesbassin til regnvand i lokalplanområdets nordvestlige del mod Mølleådalen.

 

Grundvand:

Bondebyen er beliggende i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og i nitratfølsomt område. Der er foretaget en vurdering af udvalgte "problemstoffer", der kan være i vejvandet i driftssituationen. De undersøgte stoffer omfatter ammonium, fosfor, klorid, tungmetaller, suspenderet stof, THC, PAH og DEPH. Undersøgelsen viser, at det er begrænsede mængder af stoffer, der vil blive nedsivet.

Der er foretaget geotekniske undersøgelser. I den forbindelse er der fundet udbredte morænelerslag fra overfladen ned til 5 til 10 meters dybde.

Regnvandet ledes fra et regnvandsbassin med fast bund til en grøn forte omkring bassinet, hvorfra det nedsiver til en faskine. Forten skal etableres med filtermuld.

Både tungopløselige organiske forbindelser og tungmetaller vil ved sorption (fasthæftelse) blive holdt tilbage dels i filtermulden, men også i morænelerslaget.

Andre undersøgelser med tilsvarende forhold (og med samme stoffer i samme mængder som denne forte), hvor der er nedsivet i vejrabatjord viser, at stofferne maksimalt kan findes ned til 0,5 meter under overfladen.

Det betyder, at der ved kraftigt nedbør, hvor filtermulden bypasses af tilstrømmende vand vil ske tilbageholdelse af stofferne i moræneleret under forten, der vil have en rigelig tykkelse i forhold til at sikre, at der ikke sker påvirkning af grundvandet.

Klorid fra vejsaltning i vinterhalvåret kan udgøre et problem for grundvandet. Såfremt der fortsat skal anvendes salt (natriumklorid) til glatførebekæmpelse, skal regnvandet føres til kloakken i vinterhalvåret for at begrænse nedsivning af klorid.

 

 


Om kommuneplantillæg

Yderligere information om kommuneplantillæg kan ses her.


Følgende rammeområder bliver aflyst ved tillæggets endelige vedtagelse:

Følgende nye rammeområder bliver udlagt i tillægget:

Lyngby Taarbæk Kommune | Lyngby Rådhus | Lyngby Torv | 2800 Kgs. Lyngby | Tlf: 4597 3501 | miljoplan@ltk.dk