Til forsiden
Nyheder  |  PDF  |  Brugervejledning  |  Oplæs tekst  |  Sitemap  |  Kontakt
KOMMUNEPLAN 2013
 
Du er her: Forside Hvad gælder Kommuneplantillæg 14/2013 - Tracéet langs Helsingørmotorvejen
Generelle rammer
Rammer
Retningslinjer
Kommuneplantillæg
26/2013 - Kommuneplantillæg for Skovbrynet
24/2013 - Firskovvej 14-20 samt Nørgaardsvej 40
20 - Fæstningskanalen
28 - Kommuneplantillæg for Lundtofte - Helhedsplan
27 - Kommuneplantillæg 27/2013 for Akademivej
23/2013 - Klampenborgvej 211 m.fl.
21/2013 - Sorgenfri stationsområde øst
19 - Lyngby-Fuglevad
13 - Kommuneplantillæg 13 for Bondebyen
17 - Kommuneplantillæg 17/2013 for en butiks- og boligbebyggelse ved Virum Station
18 - Kommuneplantillæg 18/2013 for dyregravplads
Kommuneplantillæg 16/2013 - For Lyngby Hovedgade 63
14/2013 - Tracéet langs Helsingørmotorvejen
Lokalplaner
Definitioner
Søg via adresse
Søg via kort
 

Plannavn
Kommuneplantillæg 14/2013 for Tracéet langs Helsingørmotorvejen

bydel
Lyngby bydel

Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen
25. juni 2015

Dato for vedtagelse
12. november 2015

Dato for ikrafttræden
18. november 2015

Høringen starter
3. juli 2015

Høringen slutter
11. september 2015


Baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede i juni 2014 at igangsætte planlægning af arealerne Dyrehavegårds Jorder og Tracéet langs Helsingørmotorvejen. Planlægningen tager udgangspunkt i kommunalbestyrelsens vision om at udvikle Lyngby-Taarbæk Kommune som Vidensby.


Indhold

Kommuneplantillægget omfatter 5 rammeområder. Bestemmelserne for det nordligste rammeområde 5.1.42 Lundtoftegårdsvej er uændrede bortset fra en tilføjelse om anvendelse også til tekniske anlæg (fx regnvandsbassin), og området bliver mindre og får derfor en ny geografisk afgrænsning.

 

De 4 nye rammeområder omfatter:

1.7.92 Langs Helsingørmotorvejen Syd

1.7.93 Langs Helsingørmotorvejen (v. Akademivej)

1.7.94 Langs Helsingørmotorvejen (v. Anker Engelunds Vej)

1.7.95 Langs Helsingørmotorvejen Nord

 

Arealanvendelse

For alle 4 nye rammeområder fastsættes anvendelsen til videnserhverv, herunder kontor samt offentlig service og offentlig administration, boliger, konference- og hoteldrift, P-hus samt tekniske anlæg.

 

Trafikanalysen (Trafikanalyse Hovedrapport, Trafikanalyse Resumé samt Supplerende Trafikanalyse) anbefaler, at der generelt skal sikres varierede anvendelser i Tracéet, f. eks. bolig/erhverv.

 

Arealanvendelse i de 4 nye rammeområder understøtter Vidensbyen. Erhverv kan f.eks. omfatte videnserhverv med tilknyttede kontorer, forskning, testfaciliteter, laboratorier, mv. Boliger kan omfatte forskellige boligformer f.eks. studieboliger, almennyttige boliger og boliger til forskere og familier. Offentlig service kan f.eks. omfatte undervisning og forskning.

 

I alle rammeområder gives der desuden mulighed for anvendelse til konference- og hoteldrift samt P-hus.

 

Der gives desuden mulighed for at etablere mindre butikker i forbindelse med letbanestationerne, f.eks. kiosker eller lignende. I henhold til planloven kan der etableres mindre butiksenheder i tilknytning til tankstationer, togstationer, lufthavne mv.

 

Særligt for rammen 1.7.92

Inden for det sydligste rammeområde 1.7.92 gives der mulighed for at etablere højst 2 butikker med pladskrævende detailhandel (ikke-trafikskabende).

 

På baggrund af konklusion i trafikanalysen er det centralt, at typen af pladskrævende detailhandelsbutik, der etableres, er ikke-trafikskabende. De typer af butikker, der sælger færrest enheder pr. dag vurderes at have den laveste kundestrøm og dermed være såkaldt ikke-trafikskabende. Det vurderes, at være butikker med salg af biler, både og campingvogne (store enheder), der sælger færrest enheder pr. dag. Hvorimod butikker med varegrupper som planter, havebrugsvarer, tømmer, byggematerialer, grus, sten og betonvarer samt møbler vurderes at have en større kundestrøm og salg af relativt flere enheder pr. dag og dermed være relativt mere trafikskabende.

 

Dertil er det fastlagt i rammerne generelt, at der kun må være minimalt udendørs oplag. Det betyder også, at butikker med varegrupper som planter, havebrugsvarer, tømmer, byggematerialer, grus, sten og betonvarer vurderes ikke at kunne placeres i dette rammeområde.

 

Bebyggelsens omfang

Bebyggelse skal udlægges med variation i højder og udformning. Bebyggelse skal opføres i mindst 2 etager. Dog må sekundære bygningspartier til bebyggelse eller sekundære bygninger fx cykelskure eller overdækninger opføres i mindre end 2 etager. Den maksimale højde på bebyggelse i hele Tracéet er fastsat til 28 m, her i medregnes evt. tekniketager og teknik på tag. Det er undersøgt, at bebyggelse opført i op til 28 m højde ikke vil være synlig set fra trappen til Eremitageslottet.

 

Det samlede maksimale omfang af bebyggelse i hele Tracéet er fastsat til 225.000 etagemeter med den laveste tæthed i den sydligste del. Planlægning af Letbanen fra Ishøj til Lundtofte betyder, at hele Tracéet i Kommuneplan 2013 er udpeget til stationsnært kerneområde, idet arealerne ligger inden for 600 m fra en kommende letbanestation.

 

Bebyggelsestæthed i Tracéet tager udgangspunkt i principperne i Fingerplan 2013, der fastlægger at bebyggelse med høj tæthed og mange besøgende skal placeres i stationsnære kerneområder. Baggrunden herfor er ønsket om at øge brugen af kollektiv transport og at skabe et bedre bymiljø med mindre individuel bilkørsel.

 

Bebyggelsens omfang fastlægges i etagemeter for at sikre et klart billede af byggemulighederne i de enkelte rammeområder. En anvendelse af bebyggelsesprocenter i disse rammeområder vil kunne skabe uklarhed pga. vejbyggelinje, skiftende tracé-bredde, etagehøjder mv.

 

For det samlede maksimale omfang af ny bebyggelse på 225.000 etagemeter fastlægges dog, at de 40.000 etagemeter kun må anvendes til P-huse, der opføres for at opfylde parkeringskravet i forbindelse med andet nybyggeri. Disse P-huse vil ikke medføre yderligere trafik, i modsætning til eventuelle større, selvstændige anlæg til kommerciel parkering, som ville medføre trafik i sig selv.

 

Det samlede maksimale omfang af bebyggelse på 225.000 etagemeter er fordelt således i rammerne:

 

25.000 etagemeter                1.7.92 Langs Helsingørmotorvejen Syd

40.000 etagemeter                1.7.93 Langs Helsingørmotorvejen (v. Akademivej),

50.000 etagemeter                1.7.94 Langs Helsingørmotorvejen (v. Anker Engelunds Vej)

110.000 etagemeter               1.7.95 Langs Helsingørmotorvejen Nord

 

Heraf er de 40.000 etagemeter, som kun må anvendes til P-huse, fordelt således i rammerne:

 

5.000 etagemeter                1.7.92 Langs Helsingørmotorvejen Syd

5.000 etagemeter                  1.7.93 Langs Helsingørmotorvejen (v. Akademivej),

10.000 etagemeter                1.7.94 Langs Helsingørmotorvejen (v. Anker Engelunds Vej)

20.000 etagemeter                1.7.95 Langs Helsingørmotorvejen Nord

 

Pladskrævende detailhandel

Det samlede bruttoetageareal til detailhandel for butikker, der alene forhandler særlig pladskrævende varer, er fastsat til højst at være 10.000 m² i området. Og det maksimale bruttoetageareal til detailhandel til hver enkelt butik med pladskrævende detailhandel fastsættes til 10.000 m². Det vil sige, at der således kun kan etableres én butik, hvis denne har et bruttoetageareal til detailhandel på i alt 10.000 m², eller to butikker, hvis de fx har et bruttoetageareal til detailhandel på hver 5.000 m².

 

Det er desuden fastsat i rammen, at hver butik højst må have et salgsareal på 3.000 m². Biler, både og campingvogne (store enheder) vurderes, idet der blandt andet sælges få store enheder pr. dag, at have brug for et relativt mindre salgsareal i forhold til lagerplads. Derfor fastsættes salgsarealet til højst 3.000 m². Samtidigt med ønsket om relativt små salgsarealer er der krav om minimalt udendørs oplæg og derfor skabes der hermed mulighed for mest muligt areal til indendørs oplæg. Med salgsarealet tænkes det areal, der normalt tænkes på med en butik - der hvor kunderne går ind og handler. Til beregning af bruttoetagearealet til detailhandel indgår desuden lager, overdækket varegård, cafeteria mv. hvorimod parkeringspladser - udvendige som indvendige ikke indgår i beregningen. Personalefaciliteter op til 200 m² kan fratrækkes bruttoetagearealet til detailhandel.

 

Kvalitet i bebyggelsen

For at understrege kommunalbestyrelsens intention om at skabe et område med attraktiv arkitektur, tilføjes følgende formulering i alle rammerne:

”Bebyggelse udlægges med variation i højder og udformning. Bebyggelse skal have høj arkitektonisk kvalitet samt integrere uderum og grønne rum mod de omgivende veje og stier. Bebyggelse skal være afbrudt af grønne rum.”

 

Signalværdi for bebyggelse ved Klampenborgvej

Byudviklingen i Tracéet tager afsæt i udviklingen af Lyngby-Taarbæk Kommune som Vidensby, og det er derfor oplagt at placere en markant bebyggelse ved hjørnet/hjørnerne og den nye letbanestation i den sydligste del af Tracéet mod Klampenborgvej, hvor der er stor synlighed for mange trafikanter. En attraktiv placering lige ved ankomsten til Kgs. Lyngby og til Vidensbyen bør markeres særskilt.

 

Opholdsarealer

For at sikre kvalitet i byrum og uderum i Tracéet, tilføjes følgende formulering i alle rammerne:

”Der skal være særlig fokus på byrum og uderum, samt på beplantning og grønne rum, med integration af landskabskvaliteter og –principper.”

 

Udviklingen af Tracéet langs Helsingørmotorvejen giver mulighed for skabe en bymæssighed, som kan være med til at markere Vidensbyen. Det fastsættes derfor at bebyggelse skal opføres i mindst 2 etager. En højere bebyggelse giver samtidig bedre mulighed for at skabe attraktive uderum mellem bebyggelserne og plads til afledning af regnvand.

 

For at skabe attraktive uderum og parkeringsrum mellem bebyggelserne, anbefales det at undgå større udendørs arealer til oplag, hvorfor det i alle rammer fastsættes, at der kun må etableres et minimalt udendørs oplag.”

 

Trafik

 Af generelle trafiksikkerhedsmæssige årsager og på grund af prioritering af kommende supercykelsti langs Lundtoftegårdsvej anbefales det, at indkørselsforhold fra Lundtoftegårdsvej til rammeområderne i Tracéet bliver behandlet generelt i den fremtidige lokalplanlægning. Det kan vise sig hensigtsmæssigt, at der etableres få samlede indkørsler fra Lundtoftegårdsvej til flere ejendomme.

Ved planlægning af området skal tages særlig hensyn til støj fra Helsingørmotorvejen, de omkringliggende veje og den kommende letbane, og der skal indtænkes støjdæmpning i forhold til bebyggelse og uderum.

Dette kan ske enten ved krav om støjafskærmning på udearealer eller ved at bebyggelsen i sig selv skal fungere som støjskærm.

 

I forbindelse med byudviklingen og den efterfølgende planlægning undersøger Lyngby-Taarbæk Kommune mulighederne for nye rampeanlæg til Helsingørmotorvejen.

 

Parkering

I de 4 nye rammeområder i Tracéet gives der mulighed for at kunne fravige kommuneplanens generelle parkeringsnormer. Dette vil kunne ske i forbindelse med lokalplanlægningen, men kun efter en konkret vurdering af byggeriets parkeringsbehov samt parkeringsforhold i de tilstødende byområder.

 

På baggrund af dette kommuneplantillæg foreslås der tilføjet følgende afsnit i Kommuneplan 2013 under henholdsvis Byudvikling og Retningslinjer for detailhandel:

 

Grundvandsredegørelse

Til dette kommuneplantillæg hører også en grundvandsredegørelse som en del af tillægget.

 

Det vurderes samlet, at der vil være en meget lille reduktion af grundvandsdannelsen til grundvandsmagasinerne ved realisering af planerne. Denne reduktion vurderes ikke at have indflydelse på drikkevandsforsyningen, hverken i kommunen eller i de områder, kommunen importerer vand fra. Beskyttelsen af arealerne sikres tilstrækkeligt gennem den generelle regulering.

I alle 5 rammer indskrives det dog, at lokalplanlægning skal ske under iagttagelse af den til enhver tid gældende spildevandsplan og dennes bestemmelser om den lokale afledningskoefficient.

 

En geografisk del af rammerne 1.7.95 og 5.1.42 (de nordligste rammeområder) er placeret i nitratfølsomt indvindingsområde, og derfor vil der i disse rammer blive indskrevet særlige krav for parkeringsanlæg, veje og tekniske anlæg. For anvendelsen erhverv er anvendt formuleringen:

"Videnserhverv (herunder kontor): Mindre grundvandstruende virksomheder med ingen eller kun ubetydelige oplag af eller anvendelse af mobile forureningskomponenter. Tekniske tiltag sikrer grundvandsbeskyttelse hvis virksomheder ligger i NFI".

 

Med denne formulering tilgodeses kravene i Bekendtgørelse nr. 1255 af 26/11/2014 om udpegning af drikkevandsressourcer. Virksomhederne vil med den valgte formulering evt. have mulighed for testfaciliteter/produktion i begrænset omfang, f.eks. med produktion af prototyper, hvis de overholder kravene i Den statslige udmelding om at være "Mindre grundvandstruende virksomhed".

Aflysning af rammer

Hermed aflyses følgende eksisterende rammer:

1.4.44 Lundtoftegårdsvej

1.7.46 Lundtoftegårdsvej

5.3.40 Lundtoftegårdsvej

5.1.42 Lundtoftegårdsvej

 

Bydele

Rammeområde 1.7.95 overgår med dette kommuneplantillæg til Lyngby bydel, mens rammeområde 5.1.42 fortsat vil være en del af Lundtofte bydel.


Om kommuneplantillæg

Yderligere information om kommuneplantillæg kan ses her.


Følgende rammeområder bliver aflyst ved tillæggets endelige vedtagelse:

Følgende nye rammeområder bliver udlagt i tillægget:

14/2013 - Tracéet langs Helsingørmotorvejen

Lyngby Taarbæk Kommune | Lyngby Rådhus | Lyngby Torv | 2800 Kgs. Lyngby | Tlf: 4597 3501 | miljoplan@ltk.dk