Til forsiden
Nyheder  |  PDF  |  Brugervejledning  |  Oplæs tekst  |  Sitemap  |  Kontakt
KOMMUNEPLAN 2013
 
Du er her: Forside Hvad gælder Kommuneplantillæg Kommuneplantillæg 16/2013 - For Lyngby Hovedgade 63
Generelle rammer
Rammer
Retningslinjer
Kommuneplantillæg
26/2013 - Kommuneplantillæg for Skovbrynet
24/2013 - Firskovvej 14-20 samt Nørgaardsvej 40
20 - Fæstningskanalen
28 - Kommuneplantillæg for Lundtofte - Helhedsplan
27 - Kommuneplantillæg 27/2013 for Akademivej
23/2013 - Klampenborgvej 211 m.fl.
21/2013 - Sorgenfri stationsområde øst
19 - Lyngby-Fuglevad
13 - Kommuneplantillæg 13 for Bondebyen
17 - Kommuneplantillæg 17/2013 for en butiks- og boligbebyggelse ved Virum Station
18 - Kommuneplantillæg 18/2013 for dyregravplads
Kommuneplantillæg 16/2013 - For Lyngby Hovedgade 63
14/2013 - Tracéet langs Helsingørmotorvejen
Lokalplaner
Definitioner
Søg via adresse
Søg via kort
 

Kommuneplantillæg 16/2013 - For Lyngby Hovedgade 63

Plannavn
Kommuneplantillæg 16/2013 - for Lyngby Hovedgade 63

bydel
Kgs. Lyngby

Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen
8. oktober 2015

Dato for vedtagelse
7. april 2016

Dato for ikrafttræden
29. april 2016

Høringen starter
16. oktober 2015

Høringen slutter
11. december 2015


Baggrund

Baggrunden for kommuneplantillægget er, at Lyngby-Taarbæk Kommune ønsker at give mulighed for, at der kan etableres en ny samlet bebyggelse på ejendommen Lyngby Hovedgade 63 i Kgs. Lyngby. 

 

 


Indhold

Den eksisterende ramme 1.1.16 Andersen & Martini aflyses og erstattes af en ny ramme med samme afgrænsning og nummer, men med nyt navn: 1.1.16 Lyngby Hovedgade 63. Områdets anvendelse fastholdes til centerformål, men bebyggelsesprocenten hæves fra 110 til 200. Bygningshøjden sættes til maksimalt kote 50,5 (DVR90), og etagehøjden øges fra 3½ til 5 etager. I stueetagen kan der etableres detailhandel eller anden publikumsorienteret service. Resten kan benyttes til boliger. 1. salen kan dog også anvendes til liberalt erhverv. 

I Kommuneplan 2013 er området markeret som en af ankomsterne til det centrale Kgs. Lyngby. Det er beskrevet, at disse ankomsterne skal bearbejdes, så de bliver synlige og identitetsskabende. I Kommuneplanstrategien GRØNT LYS er der lagt op til en fortætning af området for at skabe en mere levende by. Disse tanker er videreført i forslag til Kommuneplan-, Klima- og Agenda 21-strategi - GRØNT LYS+. Kommuneplantillæg 16/2013 er en naturlig forlængelse af Kommunens strategi for udviklingen af den centrale del af Kgs. Lyngby.

Der planlægges for ca. 150 boliger og en høj tæthed af bebyggelse. Begge dele er med til at understøtte byvisioneni GRØNT LYS+ og Kommuneplan 2013.

Der kan i kommuneplanramme 1.1.16 etableres arealer til detailhandel i stueetagen på op til 5.000 m², jf. forslag til lokalplan 249. Derfor ændres der i kommunens retningslinjer om detailhandel, således at restrummelighedden i retningslinjen for Kgs. Lyngby Bymidte nedskrives til 50.000 m². 

OSD/NFI

Rammen ligger inden for et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Endvidere er området kortlagt i henhold til jordforureningsloven på Vidensniveau 1.

Området fremstår i dag med lav bebyggelse og de ubebyggede arealer er næsten fuld befæstet med asfalt, fliser eller lignende. Der er på området i dag en bilforhandler og der er registreret flere nedgravede tanke på området. I forbindelse med det kommende byggeri vil de nedgravede tanke blive fjernet. 

Området er i Kommuneplan 2013 udlagt til centerformål. Der ændres ikke ved anvendelsen i de forliggende planer.

Den eksisterende lovlige anvendelse som bilforhandler vurderes at være mere grundvandstruende end den kommende anvendelse til centerformål.  


Om kommuneplantillæg

Yderligere information om kommuneplantillæg kan ses her.


Følgende rammeområder bliver aflyst ved tillæggets endelige vedtagelse:

Følgende nye rammeområder bliver udlagt i tillægget:

Lyngby Taarbæk Kommune | Lyngby Rådhus | Lyngby Torv | 2800 Kgs. Lyngby | Tlf: 4597 3501 | miljoplan@ltk.dk