Til forsiden
Nyheder  |  PDF  |  Brugervejledning  |  Oplæs tekst  |  Sitemap  |  Kontakt
KOMMUNEPLAN 2013
 
Du er her: Forside Hvad gælder Kommuneplantillæg 19 - Lyngby-Fuglevad
Generelle rammer
Rammer
Retningslinjer
Kommuneplantillæg
26/2013 - Kommuneplantillæg for Skovbrynet
24/2013 - Firskovvej 14-20 samt Nørgaardsvej 40
20 - Fæstningskanalen
28 - Kommuneplantillæg for Lundtofte - Helhedsplan
27 - Kommuneplantillæg 27/2013 for Akademivej
23/2013 - Klampenborgvej 211 m.fl.
21/2013 - Sorgenfri stationsområde øst
19 - Lyngby-Fuglevad
13 - Kommuneplantillæg 13 for Bondebyen
17 - Kommuneplantillæg 17/2013 for en butiks- og boligbebyggelse ved Virum Station
18 - Kommuneplantillæg 18/2013 for dyregravplads
Kommuneplantillæg 16/2013 - For Lyngby Hovedgade 63
14/2013 - Tracéet langs Helsingørmotorvejen
Lokalplaner
Definitioner
Søg via adresse
Søg via kort
 

19 - Lyngby-Fuglevad

Plannavn
Kommueplantillæg 19/2013 - Lyngby-Fuglevad

bydel
Landskab

Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen
21. januar 2016

Dato for vedtagelse
20. juni 2016

Dato for ikrafttræden
24. juni 2016

Høringen starter
19. februar 2016

Høringen slutter
15. april 2016

PDF

Baggrund

Ejendommen Schallsvej 12A - 14 (Vaskeriet) og Schallsvej 16 (Musikhuset) ligger inden for en kommuneplanramme, som betyder, at området kun må anvendes til rekreativt grønt område. Kommunalbestyrelsen ønsker at fastholde muligheden for, at der kan være boliger i Schallsvej 12A - 14, i det der tidligere har været 3 boliger i bygningen. Da bygningen ikke har været beboet i en sammenhængende periode på mere end 3 år vil det forudsætte en ny tilladelse at bebo huset. Det vil ikke kunne opnås, da boliger strider mod den nuværende rammeanvendelse til rekreativt område. Derfor er det nødvendigt at ændre rammen for denne ejendom. 

Det fredede Musikhus på Schallsvej 16 er ubeboet og har status som sommerhus. Kommuneplantillægget foreslår, at huset derudover kan anvendes til kreativt værksted eller lignende aktivitet som ikke medfører væsentlig trafik.

 

 


Indhold

Hele kommuneplantillæggets område er i Naturstyrelsens kortlægning udlagt som et Område med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD).

Området er udlagt som et Nitratfølsomt Indvindingsområde (NFI). Kommuneplantillægget fastholder områdets anvendelse til boligformål, og giver mulighed for at der kan indrettes op til 4 boliger samt mulighed for værksted i én fredet bygningDet vurderes, at der med kommuneplantillæggets mulighed for de nævnte anvendelser ikke planlægges for anvendelser, der er mere grundvandstruende end den hidtidige anvendelse inden for området, som også har været boliger (3). Det forventes ikke, at eventuelle nye boliger vil betyde anlæggelse af flere private haver med risiko for nedsivning af pesticider, i det der på de pågældende araler i forvejen er anlagt havearealer.

Kommuneplantillæggets areal ligger i et OSD – område (Område med Særlige Drikkevandsinteresser) og et nitratfølsomt vand-indvindingsområde (NFI) i henhold til statens udpegninger. I NFI vurderes drikkevandet at være særligt sårbart overfor forurening med nitrat og desuden overfor andre forurenende stoffer fra overfladen. Som udgangspunkt skal byudvikling og/eller ændret arealanvendelse ikke ske indenfor NFI. 

Boliger kan generelt ligge i NFI, hvis særlige tekniske tiltag sikrer grundvandsbeskyttelsen, jf. "Tilladelseslisten", jf statens retningslinjer. Kommuneplantillæggets arealet ligger i landzone. Området ligger desuden i et BNBO (boringsnært beskyttelsesområde) i henhold til Miljøbeskyttelsesloven, som er en beskyttelseszone rundt om en boring/kildeplads til almen drikkevandsforsyning.

Kommuneplantillægget giver mulighed for udvidelse fra 3 til 4 boliger i landzone, hvilket medfører en meget lille ændring af områdets anvendelse. Ændringen vurderes ikke at medføre en væsentlig trussel imod grundvandet. Denne vurdering forudsætter, at der ikke etableres grundvandstruende virksomhed. De beskyttede arealer vil blive reguleret efter den eksisterende lovgivning.


Om kommuneplantillæg

Yderligere information om kommuneplantillæg kan ses her.


Følgende rammeområder bliver aflyst ved tillæggets endelige vedtagelse:

Følgende nye rammeområder bliver udlagt i tillægget:

Lyngby Taarbæk Kommune | Lyngby Rådhus | Lyngby Torv | 2800 Kgs. Lyngby | Tlf: 4597 3501 | miljoplan@ltk.dk