Til forsiden
Nyheder  |  PDF  |  Brugervejledning  |  Oplæs tekst  |  Sitemap  |  Kontakt
KOMMUNEPLAN 2013
 
Du er her: Forside Hvad gælder Kommuneplantillæg 21/2013 - Sorgenfri stationsområde øst
Generelle rammer
Rammer
Retningslinjer
Kommuneplantillæg
26/2013 - Kommuneplantillæg for Skovbrynet
24/2013 - Firskovvej 14-20 samt Nørgaardsvej 40
20 - Fæstningskanalen
28 - Kommuneplantillæg for Lundtofte - Helhedsplan
27 - Kommuneplantillæg 27/2013 for Akademivej
23/2013 - Klampenborgvej 211 m.fl.
21/2013 - Sorgenfri stationsområde øst
19 - Lyngby-Fuglevad
13 - Kommuneplantillæg 13 for Bondebyen
17 - Kommuneplantillæg 17/2013 for en butiks- og boligbebyggelse ved Virum Station
18 - Kommuneplantillæg 18/2013 for dyregravplads
Kommuneplantillæg 16/2013 - For Lyngby Hovedgade 63
14/2013 - Tracéet langs Helsingørmotorvejen
Lokalplaner
Definitioner
Søg via adresse
Søg via kort
 

21/2013 - Sorgenfri stationsområde

Plannavn
Kommuneplantillæg 21/2013 Sorgenfri stationsområde øst

bydel
Sorgenfri bydel

Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen
7. april 2016

Dato for vedtagelse
15. september 2016

Dato for ikrafttræden
3. oktober 2016

Høringen starter
18. april 2016

Høringen slutter
12. juni 2016


Baggrund

Plangrundlaget blev behandlet på byplanudvalgets møde 10. februar 2016 i sag om status for planlægningen af Sorgenfri stationscenter samt i tidligere sager om forhøring om den fremtidige udvikling og detailhandel i Sorgenfri stationsområde. Kommuneplantillæget giver mulighed for at der kan etableres ny bebyggelse på den tidligere rets- og politigrund samt på pendler-parkeringspladsen.

 

 

 


Indhold

Med kommuneplantillægget ophæves rammerne for område 3.4.91 Lyngby Politi og område 3.1.32 Parkering, og erstattes af 2 nye rammeområder, 3.1.02 og 3.1.03, der begge udlægges til centerformål.

Kommunalbestyrelsen gennemførte i foråret 2014 en forhøring om at øge det maksimale detailhandelsareal i Sorgenfri Stationscenter til 12.000 m². Med dette kommuneplantillæg foreslås det maksimale detailhandelsareal i Sorgenfri bymidte øget fra 9.000m² til 10.000 m², da der ikke længere etableres en stor dagligvarebutik (varehus) i området.

For 3.1.02 Hummeltoftevej nord fastlægges områdets anvendelse til centerformål, og at området må kun anvendes til boligformål og klinikker, dog skal torvet mod Hummeltoftevej anvendes til detailhandel og anden publikumsorienteret service.

Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 145, og det maksimale antal etager er 6. Bygningshøjden må ikke overstige 25 m. Der må højst indrettes 1.700 m² bruttoetageareal til butiksformål.

For 3.1.03 Hummeltoftevej syd fastlægges områdets anvendelse til centerformål, og at området må kun anvendes til kontorformål, fitness og klinikker, dog skal stueetagen mod Hummeltoftevej anvendes til detailhandel og anden publikumsorienteret service. Dele af området ønskes dog fortsat anvendt til parkering og servicekstation, hvorfor området også tillades anvendt hertil. 

Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 155, og det maksimale antal etager er 6. Bygningshøjden må ikke overstige 25 m. Der må højst indrettes 1.200 m² bruttoetageareal til butiksformål.

 

OSD/NFI

De 2 rammeområder, kommuneplantilægget omfatter, er beggee beliggende inden for et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Disse områder med særlige drikkevandsinteresser områder skal dække det nuværende og fremtidige behov for vand af drikkevandskvalitet. Bortset fra området øst for Kystbanen er hele Lyngby-Taarbæk Kommune udpeget som OSD-område. Begge grunde har i fast belægning på stort set hele arealet. Kommuneplantillæget muliggør ikke anvendelser, der vurderes at påvirke grundvandet.

En række områder i kommunen, der tilsammen udgør ca. 10 % af kommunens areal, er udpeget som nitratfølsomme indvindingsområder (NFI), der blandt andet i relation til byudvikling betragtes som den mest sårbare områdeudpegning, hvor grundvandet skal beskyttes ekstraordinært. De 2 rammeområder, kommuneplantilægget omfatter, er begge beligger udenfor NFI.

 


Om kommuneplantillæg

Yderligere information om kommuneplantillæg kan ses her.


Følgende rammeområder bliver aflyst ved tillæggets endelige vedtagelse:

Følgende nye rammeområder bliver udlagt i tillægget:

Lyngby Taarbæk Kommune | Lyngby Rådhus | Lyngby Torv | 2800 Kgs. Lyngby | Tlf: 4597 3501 | miljoplan@ltk.dk