Til forsiden
Nyheder  |  PDF  |  Brugervejledning  |  Oplæs tekst  |  Sitemap  |  Kontakt
KOMMUNEPLAN 2013
 
Du er her: Forside Hvad gælder Kommuneplantillæg 23/2013 - Klampenborgvej 211 m.fl.
Generelle rammer
Rammer
Retningslinjer
Kommuneplantillæg
26/2013 - Kommuneplantillæg for Skovbrynet
24/2013 - Firskovvej 14-20 samt Nørgaardsvej 40
20 - Fæstningskanalen
28 - Kommuneplantillæg for Lundtofte - Helhedsplan
27 - Kommuneplantillæg 27/2013 for Akademivej
23/2013 - Klampenborgvej 211 m.fl.
21/2013 - Sorgenfri stationsområde øst
19 - Lyngby-Fuglevad
13 - Kommuneplantillæg 13 for Bondebyen
17 - Kommuneplantillæg 17/2013 for en butiks- og boligbebyggelse ved Virum Station
18 - Kommuneplantillæg 18/2013 for dyregravplads
Kommuneplantillæg 16/2013 - For Lyngby Hovedgade 63
14/2013 - Tracéet langs Helsingørmotorvejen
Lokalplaner
Definitioner
Søg via adresse
Søg via kort
 

Plannavn
Klampenborgvej 211 m.fl.

bydel
Kgs. Lyngby

Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen
15. september 2016

Dato for vedtagelse
22. december 2016

Dato for ikrafttræden
23. december 2016

Høringen starter
22. september 2016

Høringen slutter
17. november 2016


Baggrund

Et bredt flertal i Kommunalbestyrelsen besluttede i 2016 at træde ud af lejemålet i Kulturhuset, Klampenborgvej 215. Ønsket om at træde ud skyldes dels omkostningerne ved lejemålet, og dels at det gennem årene har været svært at skabe løbende kulturelle aktiviteter i huset. For at kunne ændre anvendelserne på ejendommen vil det forudsætte en revision af den gældende kommuneplanramme og lokalplan.

 


Indhold

Arealer til liberale erhverv (kontorer og lign.) øges med det ansøgte projekt  fra i dag ca. 1.600 m² til ca. 3.000 m² og arealer til udvalgsvarer / anden publikumsorienteret service fra i dag ca. 1.000 m² til i alt ca. 5.000 m².

Kommuneplantillægget giver mulighed for, at der kan ske en udvidelse af den eksisterende bebyggelse med 1.000 m² etageareal. Udvidelsen sker inden for eksisterende bygningskrop. 

Det samlede bruttoetageareal for butikker til udvalgsvarer / anden publikumsorienteret service må højst være 5.000 m². Den enkelte udvalgsvarebutik må ikke være større end 2.000 m² etageareal. 

Der vil i forbindelse med lokalplanlægningen blive fastsat krav om parkering.

Beskrivelsen af stiforbindelsen fra Lyngby Hovedgade til Kanalvej udgår af rammen, da denne er fysisk placeret og sikret i kommuneplanramme 1.1.08 og 1.1.11.

Der sker en geografisk overførsel af matr. 2æh Kgs. Lyngby By, Kgs. Lyngby fra ramme 1.1.08 - Magasin/Fog -karreen til den nye ramme 1.1.24 Klampenborgvej 211 m.fl. Det skyldes, at matr. 2æh indeholder bebyggelse , som både arkitektonisk og anvendelsesmæssigt hører sammen med ramme 1.1.24.

Kommuneplanramme 1.1.08 beholder derudover navnet Magasin/Fog-karreen og sine bestemmelser.

Kommuneplanramme 1.1.24 - Kulturhus ændres som beskrevet ovenfor og får navnet: 1.1.24 - Klampenborgvej 211 m.fl.

 

Områder med Særlige Drikkevandsinteresser.

De 2 rammeområder, som kommuneplantillægget indeholder, ligger indenfor et Område med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD). Disse områder skal dække det nuværende og fremtidige behov for vand af drikkevandskvalitet. Bortset fra området øst for Kystbanen er hele Lyngby-Taarbæk Kommune udpeget som OSD-område. Begge rammeområder har fast belægning på hele arealet. Kommuneplantillægget muliggør ikke anvendelser, der vurderes at påvirke grundvandet i negativ retning.


Om kommuneplantillæg

Yderligere information om kommuneplantillæg kan ses her.


Følgende rammeområder bliver aflyst ved tillæggets endelige vedtagelse:

Følgende nye rammeområder bliver udlagt i tillægget:

23/2013 - Klampenborgvej 211 m.fl.

Lyngby Taarbæk Kommune | Lyngby Rådhus | Lyngby Torv | 2800 Kgs. Lyngby | Tlf: 4597 3501 | miljoplan@ltk.dk