Til forsiden
Nyheder  |  PDF  |  Brugervejledning  |  Oplæs tekst  |  Sitemap  |  Kontakt
KOMMUNEPLAN 2013
 
Du er her: Forside Hvad gælder Kommuneplantillæg 26/2013 - Kommuneplantillæg for Skovbrynet
Generelle rammer
Rammer
Retningslinjer
Kommuneplantillæg
26/2013 - Kommuneplantillæg for Skovbrynet
24/2013 - Firskovvej 14-20 samt Nørgaardsvej 40
20 - Fæstningskanalen
28 - Kommuneplantillæg for Lundtofte - Helhedsplan
27 - Kommuneplantillæg 27/2013 for Akademivej
23/2013 - Klampenborgvej 211 m.fl.
21/2013 - Sorgenfri stationsområde øst
19 - Lyngby-Fuglevad
13 - Kommuneplantillæg 13 for Bondebyen
17 - Kommuneplantillæg 17/2013 for en butiks- og boligbebyggelse ved Virum Station
18 - Kommuneplantillæg 18/2013 for dyregravplads
Kommuneplantillæg 16/2013 - For Lyngby Hovedgade 63
14/2013 - Tracéet langs Helsingørmotorvejen
Lokalplaner
Definitioner
Søg via adresse
Søg via kort
 

26/2013 - Kommuneplantillæg for Skovbrynet

Plannavn
Kommuneplantillæg 26/2013

bydel
Sorgenfri bydel

Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen
24. november 2016

Dato for vedtagelse
22. juni 2017

Dato for ikrafttræden
7. juli 2017

Høringen starter
5. december 2016

Høringen slutter
29. januar 2017


Baggrund

Statens daværende Plantedirektorat lå på Skovbrynet 2-24. Efter Plantedirektoratet er fraflyttet ejendommen, har den stået tom i en årrække og statens ejendomsselskab har overtaget ejendommen. Freja ejendomme har i samarbejde med bygherren ansøgt om at ændre anvendelsen af ejendommen til boligformål, primært kollegieboliger. Dette indebærer nedrivning af den eksisterende erhvervsbebyggelse.  

Kommunalbestyrelsen har med vedtagelse af kommuneplanstrategi GRØNT LYS+ udpeget Skovbrynet 2-24 som udviklingsområde. I planstrategien beskrives også kommunalbestyrelsens ønske om at styrke Lyngby-Taarbæk Kommune som vidensby, herunder ønsket om byfortætning med flere boliger og mere byliv.

Kommunalbestyrelsen har i juni 2016 godkendt det nye plangrundlag, da den kommende campusbebyggelse efter kommunalbestyrelsens vurdering vil være med til at understøtte Lyngby-Taarbæk som vidensby ved opførelse af nye boliger til studerende.

Ejendommen er desuden centralt bebliggende i Sorgenfri bydel med en afstand til Sorgenfri station på under 600 m.


Indhold

Kommuneplantillægget betyder, at det eksisterende erhvervsområde rammeområde 3.3.90 Skovbrynet opdeles i 2 rammeområder. Et nyt mod nord, mens det eksisterende rammeområde bibeholdes mod syd.

Anvendelsen af det nye rammeområde mod nord, rammeområde 3.3.91 Skovbrynet 2-24, fastsættes til boligformål, mens anvendelsen af det sydlige rammeområde 3.3.90 fastholdes som erhvervsområde. Det sydlige rammeområde ændrer navn til 3.3.90 Lottenborgvej 26.

Kommuneplantillægget betyder, at bebyggelsesprocenten for det nye rammeområde 3.3.91 ændres til 110, og at den maksimale etagehøjde fastsættes til 7. De 7 etager er i lokalplanforslaget præciseret til 6 boligetager med mulighed for udnyttelse af taget til ophold. Nyt byggeri må ikke gives en højde der overstiger 25 m. Nybyggeri planlægges opført med en maksimal højde på 23,5 m, her ud over etableres op til 4 m høje trappe- og elevatortårne samt afskærmende hegn i op til 1,30 m på taget, hvor der etableres en offentligt tilgængelig sti/løbebane samt opholdsarealer.

Det nye rammeområde er beliggende i et Område, som er udlagt med Særlig Drikkevandsinteresser (OSD). Ændringen af arealanvendelsen fra erhvervsområde til boligområde vurderes ikke at få konsekvenser for grundvandet.

 

 

 


Om kommuneplantillæg

Yderligere information om kommuneplantillæg kan ses her.


Følgende rammeområder bliver aflyst ved tillæggets endelige vedtagelse:

Følgende nye rammeområder bliver udlagt i tillægget:

Lyngby Taarbæk Kommune | Lyngby Rådhus | Lyngby Torv | 2800 Kgs. Lyngby | Tlf: 4597 3501 | miljoplan@ltk.dk