Til forsiden
Nyheder  |  PDF  |  Brugervejledning  |  Oplæs tekst  |  Sitemap  |  Kontakt
KOMMUNEPLAN 2013
 
Du er her: Forside Hvad gælder Kommuneplantillæg 28 - Kommuneplantillæg for Lundtofte - Helhedsplan
Generelle rammer
Rammer
Retningslinjer
Kommuneplantillæg
26/2013 - Kommuneplantillæg for Skovbrynet
24/2013 - Firskovvej 14-20 samt Nørgaardsvej 40
20 - Fæstningskanalen
28 - Kommuneplantillæg for Lundtofte - Helhedsplan
27 - Kommuneplantillæg 27/2013 for Akademivej
23/2013 - Klampenborgvej 211 m.fl.
21/2013 - Sorgenfri stationsområde øst
19 - Lyngby-Fuglevad
13 - Kommuneplantillæg 13 for Bondebyen
17 - Kommuneplantillæg 17/2013 for en butiks- og boligbebyggelse ved Virum Station
18 - Kommuneplantillæg 18/2013 for dyregravplads
Kommuneplantillæg 16/2013 - For Lyngby Hovedgade 63
14/2013 - Tracéet langs Helsingørmotorvejen
Lokalplaner
Definitioner
Søg via adresse
Søg via kort
 

28 - Kommuneplantillæg for Lundtofte - Helhedsplan

Plannavn
Kommuneplantillæg 28-2013 for Lundtofte - Helhedsplan

Område
Lundtofte

bydel
Lundtofte bydel

Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen
22. juni 2017

Høringen starter
29. juni 2017

Høringen slutter
29. september 2017


Baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede i december 2016 at igangsætte en helhedsplan for Lundtofteområdet.

I forslag til Helhedsplan for Lundtofte præsenteres Kommunalbestyrelsens bud på en vision for Lundtoftes fremtidige byudvikling. Visionen er, at Lundtofte skal være en mangfoldig bydel med en fuldt 3-sporet skole og et aktivt fritidsliv, grønne områder og et fortsat stærkt erhvervsliv. Visionen understøtter allerede vedtagne strategier, herunder Kommuneplanstrategien  GRØNT LYS+ og Vidensbystrategien. Ligeledes er visionen koblet til de udviklingsmuligheder, som den planlagte letbane kan give Lundtofteområdet.

 


Indhold

Forslag til Helhedsplan for Lundtofte bliver her fulgt af et forslag til kommuneplantillæg med forslag om ændring af nedenstående kommuneplanrammer.

Ramme 5.1.01 - Lundtofte Torv: Kommuneplanrammen er i dag udlagt til centerområde i form af mindre butiksområde, max. 4 etager og bebyggelsesprocent på 75. Der gives mulighed for, at eksisterende bebyggelse kan rives ned, og nybyggeri kan opføres. Stueetagen mod torvet er fastlagt til detailhandel og anden publikumsorienteret service, og de resterende etager skal anvendes til boliger. I nybyggeri fastholdes stueetagen til detailhandel og anden publikumsorienteret service og resterende etager boliger, dog foreslås kommuneplanrammen ændret således, at der på 1. sal udover boliger også gives mulighed for frisør, restaurant og lign. samt liberale erhverv. De max. 4 etager fastholdes, dog foreslås bebyggelsesprocenten hævet fra 75 til 110 samt angivet en max. højde for de 4 etager på 16 meter.

Ramme 5.1.43 - Lundtofte Landsby: Kommuneplanrammen er i dag udlagt til område til offentlige formål, fritidsformål, park, idrætsanlæg samt åben-lav boligbebyggelse. Rammen foreslås ændret, så der til det eksisterende anvendelser Fritidsformål, park, idrætsanlæg samt åben-lav boligbebyggelse foreslås tilføjet tæt-lav boligbebyggelse med en bebyggelsesprocent på 40 og max. 2 etager, max. 8,5 højde meter. Bebyggelsesprocenten for åben/lav boligbebyggelse på 25 procent fastholdes og forslås fastlagt til max. 1 1/2 etage, max. højde 8 meter.

Ramme 5.1.62 - Lundtofteparken: Kommuneplanrammen er i dag udlagt til boligområde i form af etageboliger. Rammen foreslås ændret, så der også gives mulighed for tæt/lav boligbebyggelse. Bebyggelsesprocenten for tæt/lav boligbebyggelse foreslås fastlagt til 40, max. 2 etager og max. højde 8,5 meter, mens den gældende bebyggelsesprocent for etageboliger på 60 og max. 4 etager fastholdes, dog foreslås angivet en max. højde på 16 meter.

Ramme 5.2.32 - Lille Ørholm Trollekær: Kommuneplanrammen er i dag udlagt til område til offentlige formål, offentlig service. Kommuneplanrammen foreslås aflyst, så de to ejendomme med børneinstitutioner i rammeområde 5.3.32, Nøjsomhedsvej 28 og 30, kommer til at indgå i et nyt rammeområde 5.4.80, som foreslås udlagt til blandet bolig- og erhvervsområde.

Ramme 5.4.91 - Nymøllevej: Kommuneplanrammen er i dag udlagt til erhvervsområde, kontor. Rammen foreslås ændret fra et erhvervsområde til et blandet bolig- og erhvervsområde. Boliger i form af etageboliger (på adressen Nymøllevej 59 og 85) og erhverv i form af videnserhverv (herunder kontor). Max. 3 etager og bebyggelsesprocent på 70 fastholdes.

Ramme 5.4.92 - Maglebjergvej: Kommuneplanrammen er i dag udlagt til erhvervsområde, industri/håndværk. Rammen foreslås ændret, så der også bliver mulighed for videnserhverv (herunder kontor), hvorved erhvervsområdet foreslås udlagt til industri/håndværk og videnserhverv (herunder kontor). Max. bebyggelsesprocent på 80 og max. 2 etager fastholdes, dog foreslås angivet en max. højde på 8,5 meter. Endvidere foreslås geografien ændret, så rammeområdets sydlige grænse kommer til at gå langs Maglebjergvej.

Ramme 5.4.93 - Nøjsomhedsvej: Kommuneplanrammen er i dag udlagt til erhvervsområde, industri/håndværk. Rammen foreslås ændret, så der også bliver mulighed for videnserhverv (herunder kontor), hvorved erhvervsområdet foreslås udlagt til industri/håndværk og videnserhverv (herunder kontor). Max. bebyggelsesprocent på 70 og max. 3 etager fastholdes, dog foreslås angivet en max. højde på 12,5 meter inklusiv evt. teknikhuse/teknik på tag.

Ramme 5.4.80 - (Nøjsomhedsvej/Maglebjergvej): Der foreslås en ny ramme til blandet bolig- og erhverv. Den nye ramme 5.4.80 vil omfatte den del af ramme 5.4.92 (Erhvervsområde) som ligger syd for Maglebjergvej samt hele ramme 5.2.32 (Offentlige formål). Ramme 5.4.80 foreslås udlagt til blandet bolig- og erhverv, boliger i form af tæt/lav boligbebyggelse og erhverv i form af videnserhverv (herunder kontor), og bebyggelsesprocent for tæt/lav på 40, max. 2 etager, max. højde 8,5 meter og bebyggelsesprocent for erhverv på 50, max. 3 etager, max. højde 12 meter.

TRAFIK

Helhedsplanens forslag til fortætning af området omfatter mulighed for både nybyggeri af boliger og erhverv. Begge funktioner vurderes at skabe mere trafik. Vejene i Lundtofte er i dag ikke trafikerede til et niveau, der kommer i nærheden af deres kapacitet. Der vurderes derfor ikke at være trafikafviklingsproblemer. Den vurderes ikke overordnet at ændre på dette.

Dog skal der være opmærksom på, at den samlede udvikling, af ikke bare Lundtofte men også udvikling omkring Rævehøjvej og DTU, vil genererer trafik, der skal kunne afvikles over motorvejsafkørslen i Lundtofte, og dermed også ad Lundtoftegårdsvej. Dette kræver, at krydset mellem rampeanlægget, Lundtofteparken og Lundtoftegårdsvej udformes på en sådan måde, at kapaciteten for bilister bliver tilstrækkelig, og således at fodgængere fra en planlagt letbanestation og cyklister kan krydse sikkert.

Trafiksikkerheden i Lundtofte kan forbedres, særligt i området omkring Lundtofte Skole, bl.a. fordi trafikanterne her er særligt sårbare og usikre. Tiltag her vil være fokuseret omkring tryghedsfremmende elementer.

Der skal skabes attraktive stiforbindelser i Lundtofte, for at skabe bedre sammenhæng i Lundtofte. Helhedsplanen peger på to offentlige tilgængelige hoved-stiforbindelser og tre sekundære stiforbindelser. Hovedforbindelsen nord-syd skal knytte landsbyen og DTU sammen. Hovedforbindelsen øst-vest skal knytte letbanestationen, Lundtofte Torv og Lundtofte Skole sammen. Tre sekundære stiforbindelser skal sikre mulighed for til fods og på cykel at bevæge sig rundt mellem byfunktioner, boliger, arbejdspladser og attraktioner i Lundtofte, f.eks. mellem Lundtofte Skole og idrætsfaciliteterne, boligerne og naturen, og letbanestationen. 

GRUNDVAND

Ifølge bekendtgørelse nr. 1697 af 21/12/2016 skal Kommunalbestyrelsen i kommuneplanlægningen friholde områder med særlige drikkevandsinteresser for virksomhedstyper eller anlæg, der medfører en væsentlig fare for forurening af grundvandet. Rammerne i nærværende kommuneplantillæg ligger alle inden for områder med særlige drikkevandsinteresser.

Forbuddet gælder imidlertid ikke arealer, der allerede er udlagt i kommuneplanen for disse virksomhedstyper og anlæg (jf. lovens § 2). Endvidere er de pågældende rammer i kommuneplantillægget ikke inden for et af de boringsnære beskyttelsesområder, hvorom der findes særlige regler.

Nærværende kommuneplantillæg ændrer de eksisterende kommuneplanrammer ved at supplere med anvendelseskategorier, som er af samme eller af mindre grundvandstruende karakter end de eksisterende.

På den baggrund vurderes kommuneplantillæg 28/2013 ikke at være omfattet af lovens krav om forbud mod planlægning for disse virksomhedstyper eller anlæg.


Om kommuneplantillæg

Yderligere information om kommuneplantillæg kan ses her.


Følgende rammeområder bliver aflyst ved tillæggets endelige vedtagelse:

Følgende nye rammeområder bliver udlagt i tillægget:

Lyngby Taarbæk Kommune | Lyngby Rådhus | Lyngby Torv | 2800 Kgs. Lyngby | Tlf: 4597 3501 | miljoplan@ltk.dk