Til forsiden
Nyheder  |  PDF  |  Brugervejledning  |  Oplæs tekst  |  Sitemap  |  Kontakt
KOMMUNEPLAN 2013
 
Du er her: Forside Hvad gælder Retningslinjer Drikkevandsinteresser Redegørelse for drikkevandsinteresser
Generelle rammer
Rammer
Retningslinjer
Biologiske interesser
Detailhandel
Drikkevandsinteresser
Redegørelse for drikkevandsinteresser
Friluftsanlæg
Friluftsområder
Geologiske værdier
Klimatilpasning
Kollektive trafikanlæg
Kulturhistorie
Landskabelige værdier
Lavbundsarealer
Natura 2000
Naturbeskyttelse
Skovrejsning
Stationsnære områder
Stier
Støj i landzone
Tekniske anlæg
Vejnet
VVM - tillæg/anlæg
Kommuneplantillæg
Lokalplaner
Definitioner
Søg via adresse
Søg via kort
 

Redegørelse for drikkevandsinteresser


 

 

Der er bred enighed om, at den danske drikkevandsforsyning skal baseres på uforurenet grundvand, som kun kræver en simpel behandling. Grundvandsdannelsen sker over årtier, så hvis grundvandet først forurenes, kan det tage lang tid, inden det atter er rent. Derfor er forebyggelse og indsats ved kilden afgørende for at sikre drikkevandsressourcen i fremtiden. Naturstyrelsens arbejde med kortlægning af grundvandet for Lyngby-Taarbæk Kommune er afsluttet i 2012, jf kortlægningsrapporten ”Redegørelse for 2bc Mølleåen”. Kortlægningen skal danne baggrund for kommunens udarbejdelse af en indsatsplan, der beskriver konkrete tiltag til grundvandsbeskyttelse. Udarbejdelsen af den kommunale indsatsplan sker i samarbejde med Gentofte kommune og blev igangsat i 2012. Det forventes afsluttet i 2014.

 

Byudvikling og anden ændret arealanvendelse i områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande

 

De vigtigste grundvandsressourcer for drikkevandsforsyningen er udpeget som "områder med særlige drikkevandsinteresser" (OSD). Disse områder skal dække det nuværende og fremtidige behov for vand af drikkevandskvalitet. Bortset fra området øst for Kystbanen, er hele Lyngby-Taarbæk Kommune udpeget som OSD-område (se figur 1).

Der er i Lyngby-Taarbæk Kommune ingen indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for OSD. En række områder i kommunen, der tilsammen udgør ca. 10-15 % af kommunens areal, er udpeget som nitratfølsomme indvindingsområder (NFI), der blandt andet i relation til byudvikling betragtes som den mest sårbare områdeudpegning, hvor grundvandet skal beskyttes ekstraordinært (se figur 1).

Kommunen administrerer drikkevandsressourcerne i henhold til bekendtgørelse nr. 1265 af 16. oktober 2013 om udpegning af drikkevandsressourcer. Bekendtgørelsen implementerer forslag til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande - den såkaldte trinmodel.

 

 

 


 

Lyngby Taarbæk Kommune | Lyngby Rådhus | Lyngby Torv | 2800 Kgs. Lyngby | Tlf: 4597 3501 | miljoplan@ltk.dk