Til forsiden
Nyheder  |  PDF  |  Brugervejledning  |  Oplæs tekst  |  Sitemap  |  Kontakt
KOMMUNEPLAN 2013
 
Du er her: Forside Hvad gælder Retningslinjer Klimatilpasning
Generelle rammer
Rammer
Retningslinjer
Biologiske interesser
Detailhandel
Drikkevandsinteresser
Friluftsanlæg
Friluftsområder
Geologiske værdier
Klimatilpasning
Redegørelse for Klimatilpasningsplanen
Kollektive trafikanlæg
Kulturhistorie
Landskabelige værdier
Lavbundsarealer
Natura 2000
Naturbeskyttelse
Skovrejsning
Stationsnære områder
Stier
Støj i landzone
Tekniske anlæg
Vejnet
VVM - tillæg/anlæg
Kommuneplantillæg
Lokalplaner
Definitioner
Søg via adresse
Søg via kort
 

Klimatilpasningsplan


1. Klimatilpasning skal indarbejdes i den fysiske planlægning i hele kommunen med særlig fokus på de områder, der er udpeget i risikokortlægningen i klimatilpasningsplanen.

 

2. Regnvandet skal ses som en ressource, der så vidt muligt skal indgå i det naturlige kredsløb frem for bortledning i fælles kloak.

 

3. Ved planlægningen af nye byområder skal der udarbejdes en plan for nyttiggørelse og håndtering af regnvand.

 

4. Ved nybyggeri og tilbygning skal der indtænkes lokal afledning af regnvand.

 

5. Ved større klimatilpasningsprojekter skal integration af klimatilpasning for tilstødende arealer overvejes.

 

6. Nybyggeri og tilbygning skal enten placeres i et niveau ift. terræn, sådan at de undgår oversvømmelser eller indrettes sådan, at vandet holdes ude.

 

7. Kulturmæssige værdier skal så vidt muligt sikres mod oversvømmelser.

 

8. Regnvandet skal i skybrudssituationer ledes hen hvor det gør mindst skade ud fra en afvejning af risiko og omkostninger.

 

9. Grønne friarealer og vandområder kan udpeges som oversvømmelsesområder ved ekstrem regn.

 

10. Klimatilpasning må gerne være synlig og skal i så fald have en æstetisk udformning, som understøtter stedets by- eller naturmæssige sammenhæng.

 

11. Klimatilpasning bør understøtte rekreative værdier samt kommunens blå og grønne struktur.

 

12. I forbindelse med klimatilpasning skal følgende virkemidler overvejes anvendt:

a) Afvanding ved afstrømning på overfladen

b) Nedsivning til grundvandet gennem grønne arealer, vådområder, kanaler, permeable belægninger, faskiner og beplantninger

c) Etablering af bassiner og lignende til forsinkelse af regnvandet

d) Etablering af skybrudsveje

e) Etablering af grønne tage

f) Krav om minimum sokkelhøjde

g) Terrænregulering


Risikokort

 Omkostningerne ved oversvømmelse i Lyngby-Taarbæk Kommune. Kortet viser overslag over de årlige samfundsmæssige omkostninger til oversvømmelser i 2113, hvis der ikke foretages tiltag til klimatilpasning.

Hovedstrukturkort med fokusområder

Oversigt over fokusområder for klimatilpasningen i Lyngby-Taarbæk Kommune.

 

 

Hele klimatilpasningsplanen kan hentes her

pdf klimatilpasningsplan2014.pdf (2.4 MB)

 

 

 

Lyngby Taarbæk Kommune | Lyngby Rådhus | Lyngby Torv | 2800 Kgs. Lyngby | Tlf: 4597 3501 | miljoplan@ltk.dk