Til forsiden
Nyheder  |  PDF  |  Brugervejledning  |  Oplæs tekst  |  Sitemap  |  Kontakt
KOMMUNEPLAN 2013
 
Du er her: Forside Hvad gælder Retningslinjer Kollektive trafikanlæg Redegørelse for kollektive trafikanlæg
Generelle rammer
Rammer
Retningslinjer
Biologiske interesser
Detailhandel
Drikkevandsinteresser
Friluftsanlæg
Friluftsområder
Geologiske værdier
Klimatilpasning
Kollektive trafikanlæg
Redegørelse for kollektive trafikanlæg
Kulturhistorie
Landskabelige værdier
Lavbundsarealer
Natura 2000
Naturbeskyttelse
Skovrejsning
Stationsnære områder
Stier
Støj i landzone
Tekniske anlæg
Vejnet
VVM - tillæg/anlæg
Kommuneplantillæg
Lokalplaner
Definitioner
Søg via adresse
Søg via kort
 

Redegørelse for kollektive trafikanlæg


Brugernes behov skal være styrende for udviklingen af det kollektive trafiksystem. Det er af stor betydning for kunderne, at der er sammenhæng i nettet. Kunderne sætter det meget højt, at brug af den kollektive trafik foregår nemt, enkelt og overskueligt.

Lyngby-Taarbæk Kommune er bundet op på den regionale kollektive transport med S-banen til Hillerød og København, linjen har tre S-togstationer i kommunen. Kommunen betjenes ud over S-banen også af Kystbanen, Nærumbanen og en række buslinjer – herunder både regionale og lokale buslinjer. I forbindelse med den kommunale planlægning skal der indtænkes mulige, fremtidige overordnede kollektive trafikanlæg, herunder etablering af letbanen og overhalingsspor på S-banen mellem Hellerup og Holte.

Lokalbanen fra Jægersborg til Nærum

Uddrag af HURs Lokalbaneplan 2006-2015:

Nuværende situation
På Nærumbanen blev der i 1999 indsat fi re moderne RegioSprinter-tog. Banen har ca. 2.300 rejsende på en typisk hverdag, fordelt på 8 standsningssteder over en kort strækning i Lyngby og Søllerød Kommuner på ca. 7,8 km. Betjeningen er meget høj sammenholdt med de øvrige lokalbaner. Køreplanen er bygget op omkring 20-minutters drift på hverdage og i weekenden, suppleret med ekstra afgange i myldretiderne på hverdage, så der opnås 10-minutters drift i disse tidsrum.

De planlagte opgraderinger på banen i perioden frem til 2015 omfatter derfor primært et kvalitetsløft på nogle af standsningsstederne. Herudover etableres elevator på Jægersborg st. Det vil lette

perronskift for kørestolsbrugere og gangbesværede. Endelig afsættes midler til at imødekomme eventuelle krav fra Vejdirektoratet om øgede sikkerhedsforanstaltninger på en række eksisterende overgange, hvor oversigtsforholdene i dag er dårlige.

Investeringer
De nødvendige investeringer for at opgradere standsningsstederne vil blive fundet ved salg af bygninger og stationsnære arealer, som HL ejer i dag. Der er afsat 3,1 mio. kr. til elevator og eventuelle sikkerhedsforanstaltninger.


  

Lyngby Taarbæk Kommune | Lyngby Rådhus | Lyngby Torv | 2800 Kgs. Lyngby | Tlf: 4597 3501 | miljoplan@ltk.dk