Til forsiden
Nyheder  |  PDF  |  Brugervejledning  |  Oplæs tekst  |  Sitemap  |  Kontakt
KOMMUNEPLAN 2013
 
Du er her: Forside Hvad gælder Retningslinjer Stationsnære områder Redegørelse for stationsnære områder
Generelle rammer
Rammer
Retningslinjer
Biologiske interesser
Detailhandel
Drikkevandsinteresser
Friluftsanlæg
Friluftsområder
Geologiske værdier
Klimatilpasning
Kollektive trafikanlæg
Kulturhistorie
Landskabelige værdier
Lavbundsarealer
Natura 2000
Naturbeskyttelse
Skovrejsning
Stationsnære områder
Retningslinjekort
Redegørelse for stationsnære områder
Stier
Støj i landzone
Tekniske anlæg
Vejnet
VVM - tillæg/anlæg
Kommuneplantillæg
Lokalplaner
Definitioner
Søg via adresse
Søg via kort
 

Redegørelse for stationsnære områder


De stationsnære områder indgår i en statslig politik, der har til formål at øge brugen af kollektiv transport og skabe et bedre bymiljø med mindre individuel bilkørsel.

I landsplandirektiv Fingerplan 2013 fastlægges principperne for miljørigtig placering af byfunktioner med mange arbejdspladser. Fingerplan 2013 fastsætter, at bebyggelse med høj tæthed og mange besøgende skal placeres i stationsnære kerneområder inden for en radius af 600 m fra en station. Bebyggelse med middelhøj tæthed skal placeres i de øvrige stationsnære områder beliggende 600 - 1.200 m fra en station.

Kommunalbestyrelsen udpeger ikke stationsnære rammeområder i Klampenborg eller i landskabet bortset fra ét område - den tidligere Københavns Amts vejplads ved Helsingørmotorvejen.

For en række rammeområder, der er udpeget som øvrige stationsnære områder, og hvor der ikke er rammebestemmelser, der muliggør etablering af større kontorerhverv o. lign. gælder, at en evt. udnyttelse af de stationsnære byggemuligheder kræver et kommuneplantillæg ledsaget af en redegørelse (jf. § 4 og § 11, stk. 4 i Fingerplan 2013).

Der udpeges følgende områder i kategorien stationsnært kerneområde/øvrigt stationsnært område:

- 1.6.90 Lyngby Uddannelsescenter
- 6.2.30 Trongårdsskolen
- 6.2.90 Trongårdens uddannelsesområde.

Udpegning af om disse områder bliver kerneområde eller øvrigt stationsnært område afventer letbanens linjeføring og stationsplacering ved DTU. Planlægning for disse områder forudsætter et kommuneplantillæg.

De stationsnære områder er udpeget efter en vurdering af mulige anvendelser og udviklingsmuligheder.

Lyngby-Taarbæk Kommune deltager i to samarbejdsprojekter beskrevet i Fingerplan 2013:

- Projektsamarbejde om "grønne bykiler" i forbindelse med byomdannelse langs Ring 3.
- Projektsamarbejde om strategi og rækkefølge i forbindelse med byomdannelse langs Ring 3.

De to projekter skal ses i sammenhæng.

Letbanens tracé

Som kortet herunder viser, er der tale om to mulige placeringer af letbanens tracé ved DTU. Uanset placeringen af letbanens tracé vil det alene påvirke 3 rammeområder, der enten udpeges til stationsnære kerneområder eller til øvrige stationsnære områder.


 

Lyngby Taarbæk Kommune | Lyngby Rådhus | Lyngby Torv | 2800 Kgs. Lyngby | Tlf: 4597 3501 | miljoplan@ltk.dk