Til forsiden
Nyheder  |  PDF  |  Brugervejledning  |  Oplæs tekst  |  Sitemap  |  Kontakt
KOMMUNEPLAN 2013
 
Du er her: Forside Hvad gælder Retningslinjer Stier
Generelle rammer
Rammer
Retningslinjer
Biologiske interesser
Detailhandel
Drikkevandsinteresser
Friluftsanlæg
Friluftsområder
Geologiske værdier
Klimatilpasning
Kollektive trafikanlæg
Kulturhistorie
Landskabelige værdier
Lavbundsarealer
Natura 2000
Naturbeskyttelse
Skovrejsning
Stationsnære områder
Stier
Redegørelse for stier
Støj i landzone
Tekniske anlæg
Vejnet
VVM - tillæg/anlæg
Kommuneplantillæg
Lokalplaner
Definitioner
Søg via adresse
Søg via kort
 

Stier


Retningslinjer for stier

Kommunen skal medvirke til realisering og skiltning af et sammenhængende overordnet, rekreativt stinet, som er i overensstemmelse med hovedprincipperne for rekreative stier. Stinettets hovedformål er at skabe størst mulig offentlig tilgængelighed til alle hovedstadsområdets attraktive grønne områder. Ruterne skal være sammenhængende og tilrettelægges med henblik på rekreativ anvendelse og oplevelse.

Stierne i det overordnede, rekreative stinet bør (og skal ved nyanlæg) have sikrede skæringer, om nødvendigt niveaufri, over eller under barrierer, som veje, baner og vandløb, så stiernes oplevelsesværdi, sikkerhed og sammenhæng tilgodeses.

Arealreservationer til et overordnet cykelstinet for pendlere (cykelsuperstier) indgår i den kommunale planlægning. Cykelstinettet supplerer det rekreative stinet og skal sikre bedre muligheder for daglig cykling mellem bolig og arbejde.

Sammenhængen mellem det rekreative stinet og trafikstinettet skal sikres.

Strækninger, der er en del af det overordnede cykelstinet for pendlere, skal generelt være stier i eget tracé eller stier, der er tydeligt adskilt fra biltrafikken, f.eks. ved hjælp af en græsrabat eller en kantsten. På strækninger med direkte kontakt til biltrafikken skal der være tydelig adskillelse mellem biler og cykler, f.eks. ved brug af farvet asfalt på cyklisternes areal. Løsningerne afhænger af trafikken på de enkelte veje. Belægningen skal være jævn og egnet til cykling. Det påhviler vejmyndigheden at sikre standarden på cykelstierne.

I planlægningen skal trafikstierne indarbejdes, idet stinettes gennemførelse skal sikres.

Ved nye statslige vej- og baneanlæg skal den statslige planlægning indarbejde de overordnede regionale rekreative stier med sikret skæring af nye statsanlæg.


 


Sti, Virumgård.
 

Lyngby Taarbæk Kommune | Lyngby Rådhus | Lyngby Torv | 2800 Kgs. Lyngby | Tlf: 4597 3501 | miljoplan@ltk.dk