Til forsiden
Nyheder  |  PDF  |  Brugervejledning  |  Oplæs tekst  |  Sitemap  |  Kontakt
KOMMUNEPLAN 2013
 
Du er her: Forside Hvad gælder Retningslinjer VVM - tillæg/anlæg Redegørelse for VVM - tillæg/anlæg
Generelle rammer
Rammer
Retningslinjer
Biologiske interesser
Detailhandel
Drikkevandsinteresser
Friluftsanlæg
Friluftsområder
Geologiske værdier
Klimatilpasning
Kollektive trafikanlæg
Kulturhistorie
Landskabelige værdier
Lavbundsarealer
Natura 2000
Naturbeskyttelse
Skovrejsning
Stationsnære områder
Stier
Støj i landzone
Tekniske anlæg
Vejnet
VVM - tillæg/anlæg
Redegørelse for VVM - tillæg/anlæg
Kommuneplantillæg
Lokalplaner
Definitioner
Søg via adresse
Søg via kort
 

Redegørelse for VVM - tillæg/anlæg


VVM-pligtige tillæg/anlæg

Der er tre Statslige VVM-tillæg, her af er de to anlæg, i Lyngby-Taarbæk Kommune. I 2012 blev der vedtaget kommuneplantillæg med tilhørende retningslinjer og VVM-redegørelse for følgende 2 anlæg:

Signalprogram på S-banestrækningen Lyngby-Hillerød

Banedanmark skal de kommende år gennemføre en total udskiftning af signalsystemet på S-banen. Det nye signalsystem vil medføre en højere sikkerhed, mere effektiv drift og bedre passagerinformation. Endvidere muliggør det nye signalsystem, at S-togenes hastighed kan øges på strækningen Lyngby-Hillerød.

Anlægget er i overensstemmelse med retningslinjerne i Kommuneplan 2009, herunder retningslinjer for ”Kollektive trafikanlæg”, ”Friluftsanlæg” og ”Støj i landzone”, idet der ikke udlægges nye arealer, og da der tilbydes afværgeforanstaltninger, jf. VVM-redegørelsens afsnit 5 til afhjælpning af støjgener. Se Naturstyrelsens VVM-redegørelse for kommuneplantillæget i forbindelse med projektet.


Rent vand i Mølleåen

Projekt "Rent vand i Mølleåsystemet" omfatter tilbageføring af op til 200 l vand i sekundet fra Renseanlæg Lundtofte til Mølleåsystemet.

Vandet føres ved hjælp af en trykledning, der anlægges i forbindelse med projektet, fra Renseanlæg Lundtofte og til Kalvemosen. Fra Kalvemosen løber vandet videre til Søllerød Sø og Vejle Sø via hhv. Kirkeskov Bæk og Bækrenden for endelig at udledes til Furesø via kanalen mellem Vejle Sø og Furesø. Se Naturstyrelsens VVM-redegørelse for kommuneplantillægget i forbindelse med projektet.

I 2015 blev der vedtaget et kommuneplantillæg og VVM-tilladelse for følgende:

HORFORs vandindvinding

Naturstyrelsen har den 23. april 2015 udstedt kommuneplantillæg med VVM-redgørelse for hovedstadens samlede forsyningsselskab, HOFOR’s, regionale vandindvinding. Samtidig er der udstedt VVM-tilladelse til indvindingen.

Lyngby-Taarbæk Kommune bliver berørt i forbindelse med tilladelse til indvinding af 10,7 mio. m3/år på vandværket ved Søndersø i Furesø Kommune. Indvindingsoplandet til vandværket berører Lyngby-Taarbæk Kommune vest for Kongevejen i Virum og Frederiksdal. Se Naturstyrelsens VVM-redegørelse for kommuneplantillægget i forbindelse med projektet.


 

Lyngby Taarbæk Kommune | Lyngby Rådhus | Lyngby Torv | 2800 Kgs. Lyngby | Tlf: 4597 3501 | miljoplan@ltk.dk