Til forsiden
Nyheder  |  PDF  |  Brugervejledning  |  Oplæs tekst  |  Sitemap  |  Kontakt
KOMMUNEPLAN 2013
 
Du er her: Forside Hvad gælder Retningslinjer VVM - tillæg/anlæg
Generelle rammer
Rammer
Retningslinjer
Biologiske interesser
Detailhandel
Drikkevandsinteresser
Friluftsanlæg
Friluftsområder
Geologiske værdier
Klimatilpasning
Kollektive trafikanlæg
Kulturhistorie
Landskabelige værdier
Lavbundsarealer
Natura 2000
Naturbeskyttelse
Skovrejsning
Stationsnære områder
Stier
Støj i landzone
Tekniske anlæg
Vejnet
VVM - tillæg/anlæg
Redegørelse for VVM - tillæg/anlæg
Kommuneplantillæg
Lokalplaner
Definitioner
Søg via adresse
Søg via kort
 

VVM - tillæg/anlæg


Retningslinjer for VVM-anlæg

Rent vand i Mølleåen

Med Naturstyrelsens udstedelse af kommuneplantillæg for "Rent vand i Mølleåsystemet" gælder følgende retningslinjer for Rudersdal og Lyngby Taarbæk Kommuner:

1. Der fastlægges nedenstående projektområde for ledningsanlæg, søer og vandløb. Der fastlægges en bufferzone indenfor hvilken, der må forekomme gener i anlægsfasen (ca. 10 mdr.) i form af støj, opgravninger mv. iht VVM-redegørelsen. Eksisterende rammebestemmelser og lovlig anvendelse af arealerne bliver ikke berørt af bufferzonen.

2. Der kan etableres et spildevandsteknisk anlæg i form af en trykledning til afledning af vandet fra Lundtofte renseanlæg med udløb til Kalvemosen. Ledningstraceet fremgår af nedenstående kort.

3. Der må max. udledes 150 l vand/sek gennem trykledningen til Kalvemosen.

4. Der må max udledes 5.340 kg N fra Lundtofte renseanlæg til Kalvemosen årligt.

5. Der kan, efter tilladelse fra relevante myndigheder, foretages sørestaurering, herunder sedimentbehandling. Sørestaureringen omfatter fældning af fosfor med Aluminiumoxider. Der er i VVM-projektet ikke taget stilling til evt. opgravning og deponering af sediment fra søen. Dette vil skulle planlægges og håndteres i en evt. senere fase.

6. Der tillades en vandstandsstigning på:

  • + 13 cm på engen umiddelbart nedstrøms Indre Sø,
  • + 9 cm på engen ved det tidligere renseanlæg og
  • + 3 cm på engen umiddelbart opstrøms Søllerød sø

7. Ved risiko for oversvømmelser udover de i retningslinje 6 nævnte, eller hvis miljøkvalitetskravene i spildevandet ikke kan overholdes, skal trykledningen fra renseanlægget til Kalvemosen lukkes og bortledning ske via den eksisterende ledning til Øresund. Miljøkvalitetskravene gives i VVM-tilladelsen og udledningstilladelsen.


Kort fra "Rent vand i Mølleå systemet".

Signalprogram for S-banestrækningen Lyngby-Hillerød

Retningslinje 1: Med Naturstyrelsens udstedelse af kommuneplantillæg for Hillerød, Allerød, Rudersdal og Lyngby-Taarbæk kommuner muliggøres udskiftningen af signalsystemet på S-banestrækningen Lyngby-Hillerød. Retningslinjen gælder for projektområdet vist nedenfor.

Retningslinje 2: Med udstedelsen af dette kommuneplantillæg vil støjkortene 1-10 fsva. arealet omkring S-banestrækningen Lyngby-Hillerød, fra bilag 3 til VVM-redegørelsen, være gældende for Hillerød, Allerød, Rudersdal og Lyngby-Taarbæk kommuner. Figur 6-9 er en sammenfatning af støjkortene 1-10 fra bilag 3 til VVM-redegørelsen.

Støjkortene fra bilag 3 til VVM-redegørelsen erstatter eller ligger for grund for kortene til retningslinjerne for støj, afsnit 5.5 for Allerød Kommuneplan, afsnit om støjforebyg-gelse i Rudersdal Kommuneplan og afsnit 5.6 for Hillerød Kommune.

Signalprogrammet Lyngby-Hillerød kan etableres inden for gældende rammer til Hillerød, Allerød, Rudersdal og Lyngby-Taarbæk kommuneplaner og medfører ikke ændring af eksisterende rammer.

Kort fra "Banedanmarks signalprogram, S-banestrækningen Lyngby-Hillerød."

HOFORs vandindvinding

Naturstyrelsen har den 23. april 2015 udstedt kommuneplantillæg med VVM-redgørelse for HOFOR’s regionale vandindvinding. Samtidig er der udstedt VVM-tilladelse til indvindingen.Kommuneplantillægget er gældende for 20 kommuner i Hovedstadsområdet, herunder Lyngby-Taarbæk Kommune.

Med udstedelsen af kommuneplantillæg for HOFORs regionale vandindvinding gælder retningslinjer til de omfattede kommuners kommuneplantillæg, jf. planlovens § 11 g VVM-pligtige anlæg.

Følgende retningslinje er relevant for Lyngby-Taarbæk Kommune og forventes anvendt ved kommunernes administration af Vandforsyningsloven, jf. planlovens § 12.

  1. For at sikre hovedstadsområdets vandforsyning er det nødvendigt at give HOFOR tilladelse til at indvinde grundvand fra de syv vandværker; Lejre, Regnemark, Marbjerg, Islevbro, Thorsbro, Slangerup og Søndersø med følgende mængde grundvand per kildeplads

Kildeplads

m3/år

Værket ved Søndersø

Bogøgård

1.800.000

Søndersø Vest

1.800.000

Tibberup

2.600.000

Søndersø Øst

4.500.000

Uddrag af tabel tilhørende retningslinje 1 i Kommuneplantillæg for HOFOR’s regionale vandindvinding.

Med udstedelsen af kommuneplantillægget for HOFORs regionale vandindvinding, vil der ikke blive tilføjet nye rammer for kommunernes lokalplanlægning.

VVM-tilladelse

Miljøministeriet har meddelt HOFOR VVM-tilladelse til regional vandindvinding, som angivet i kommuneplantillæg for de 20 omfattede kommuner. Tilladelsen er meddelt i henhold til § 2, stk. 4 nr. 2 og § 11, stk. 5 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1510 af 15. december 2010 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.

Ansøges Lyngby-Taarbæk Kommune om tilladelse til vandindvinding i indvindingsoplandet til Søndersø Vandværk i den vestligste del af kommunen, skal Lyngby-Taarbæk Kommune tage hensyn til, at der allerede er lagt beslag på en del af grundvandsressourcen.

Der er ikke vilkår i VVM-tilladelsen, der har indvirkning på, hvordan Lyngby-Taarbæk Kommune skal administrere vandindvinding i kommunen.

Kort fra "Kommuneplantillæg for HOFOR’s regionale vandindvinding"


 

Lyngby Taarbæk Kommune | Lyngby Rådhus | Lyngby Torv | 2800 Kgs. Lyngby | Tlf: 4597 3501 | miljoplan@ltk.dk