Til forsiden
Nyheder  |  PDF  |  Brugervejledning  |  Oplæs tekst  |  Sitemap  |  Kontakt
KOMMUNEPLAN 2013
 
Du er her: Forside Retsvirkninger
Nyheder
Miljøvurdering
Retsvirkninger
Download strategier
Sideindex
 

Retsvirkninger


Kommuneplanens retsvirkninger for borgerne

Ifølge Planlovens § 12 stk. 2. kan Kommunalbestyrelsen modsætte sig udstykning og bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser. Forbud kan dog ikke nedlægges når det pågældende område er omfattet af en detaljeret byplanvedtægt eller lokalplan, der er tilvejebragt før kommuneplanen.

Ifølge planlovens § 12, stk. 3 kan Kommunalbestyrelsen inden for byzoner og sommerhusområder modsætte sig opførelse af bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med bestemmelser i kommuneplanens rammedel. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område i kommuneplanen er udlagt til offentligt formål, eller når området er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt

Kommuneplan 2013 er udarbejdet i henhold til Lov om Planlægning (jf. lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013)

Kommuneplanen er den overordnede plan for udviklingen i Lyngby-Taarbæk Kommune. Den er et redskab for kommunalbestyrelsen, når der skal træffes beslutninger af overordnet karakter. Kommunalbestyrelsen skal virke for kommuneplanens gennemførelse.

Kommuneplanen regulerer den fremtidige arealanvendelse og indebærer ingen handlepligt for borgerne i forhold til eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom. Kommuneplanen giver udelukkende rammerne for hvilke tilladelser, dispensationer og afslag, der kan gives, når der opstår ønske om ny anvendelse eller en bestemt aktivitet i et område.

Kommuneplanens mere detaljerede gennemførelse sikres ved udarbejdelse af lokalplaner. Siden kommuneplanlovens vedtagelse i 70’erne er der udarbejdet lokalplaner i stedet for byplanvedtægter. En del af de gamle byplanvedtægter er fortsat gældende, mens andre er blevet helt eller delvist afløst af lokalplaner.

Kommuneplanen gælder for en 12-årig periode. Det skal vurderes i hver valgperiode, hvorvidt planen skal revideres. Til denne vurdering anvendes en strategi. Strategien skal udarbejdes og vedtages inden første halvdel af en valgperiode. Processen giver kommunelabestyrelsen og borgerne mulighed for at justere målene i den retning, udviklingen tegner sig.

Kommuneplan 2013 er udarbejdet på baggrund af strategien GRØNT LYS vedtaget 2012. GRØNT LYS er en strategi for kommuneplanen samt klima- og agenda 21 for Lyngby-Taarbæk Kommune.

 

 


  

Lyngby Taarbæk Kommune | Lyngby Rådhus | Lyngby Torv | 2800 Kgs. Lyngby | Tlf: 4597 3501 | miljoplan@ltk.dk